Title: Papír a jeho využití v pracovních činnostech na 1. stupni ZŠ.
Other Titles: Paper and its use at handicraft lessons at middle scholl
Authors: Rothová, Renata
Advisor: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24183
Keywords: papír;vznik papíru;výroba papíru;recyklace papíru;malotřídní škola;vzdělávací oblast člověk a svět práce;techniky práce s papírem;pracovní námět
Keywords in different language: paper;the invention of paper;paper production;paper recycling;small schools;educational field person and the world of work;techniques for working with paper;working theme
Abstract: Diplomová práce se zabývá významem papíru jako jednoho z nejdůležitějších vynálezů v dějinách kultury a civilizace a věnuje se možnostem jeho využití v malotřídních školách při pracovních činnostech. Teoretická část popisuje historii vzniku papíru ve světě i v českých zemích. Popisuje vývoj jeho výroby od ručního papíru až po průmyslovou strojní výrobu i recyklaci. Dále vymezuje druhy papíru a jeho dělení podle určitých vlastností. Praktická část charakterizuje specifika i výhody malotřídních škol. Žáci jsou často v těchto školách vystaveni příležitostem ke spolupráci i vzájemnému respektu, které se plně rozvíjí v praktických činnostech vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Práce obsahuje techniky na využití a zpracování různých druhů papíru, ale i papírového odpadu. U každé techniky je uvedeno i několik pracovních námětů.
Abstract in different language: This thesis deals with the importance of paper as one of the most important inventions in the history of culture and civilization, and discusses possibilities of its use in small schools in the educational field Man and the world of work. The theoretical part describes the history of invention of paper in the world and in the Czech lands. It focuses on developing its production from handmade paper to industrial machinery manufacturing and recycling. It further defines the types of paper and divide it according to the certain characteristics. The practical part describes the specifics and benefits of working in the classrooms of the small schools. In these schools pupils are often exposed to the opportunities of cooperation and mutual respect, which is fully developed in the practical activities of the educational field Man and the world of work. The thesis contains a list of techniques for the use and processing of various types of paper and paper waste. For each of them I mention several ideas, how to work with these techniques.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papir a jeho vyuziti v pracovnich cinnostech na 1. stupni ZS.pdfPlný text práce6,71 MBAdobe PDFView/Open
rothova DP.pdfPosudek vedoucího práce30,43 kBAdobe PDFView/Open
posudek-DP-Rothova.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Rothova protokol281.pdfPrůběh obhajoby práce208,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.