Title: Úlohy prostorové geometrie v hodinách matematiky na ZŠ
Other Titles: Space geometry in mathematics lessons at elementary school
Authors: Kaiserová, Štěpánka
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24193
Keywords: prostor;geometrie;povrch;objem;těleso
Keywords in different language: space;geometry;surface;volume;body
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá výukou prostorové geometrie v hodinách matematiky na základní škole a jejím zařazením do jednotlivých ročníků ZŠ. Práce obsahuje teoretickou část, kde je shrnuto učivo stereometrie na ZŠ a rozděleno do podkapitol podle ročníků, ve kterém se dané učivo probírá. Nalezneme zde popis těles, jejich vlastností a základních vztahů. V praktické části jsou připraveny pracovní listy na procvičení teoretického učiva a hledání souvislostí s praktickým životem, taktéž rozděleny podle ročníků. K prostorové geometrii neodmyslitelně patří orientace v prostoru a touto problematikou se zabývá další část práce, kde jsou připraveny úlohy rozvíjející a testující úroveň prostorové představivosti žáků 2. stupně ZŠ. Na závěr jsou představeny možnosti rozvíjení logického myšlení a prostorové představivosti formou her.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with teaching of spatial geometry in mathematics lessons at elementary schools (6th to 9th year ? age 11 to 15 years) and its inclusion into the grades at elementary schools. This work includes the theoretical part where there is summarized the curriculum of stereometry at elementary schools and divided into the sub-chapters according to the school years where these specific topics are discussed. There is the description of the figures, their characters and basic relationships. In the practical part there are prepared the worksheets for practicing the theoretical schoolwork and looking for the connections with the practical life, also divided according to the school years. To the spatial geometry definitely belongs the orientation in the space and with this issue deals the next part of this thesis. There are prepared exercises developing and testing the level of students? imagination from the 6th to 9th year of elementary schools. At the end there are introduced the possibilities of the logical thinking and spatial imagination by playing games.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SKaiserova_final.pdfPlný text práce4,48 MBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Kaiserova.pdfPosudek oponenta práce38,07 kBAdobe PDFView/Open
hodnocDP_kaiserovaf.pdfPosudek vedoucího práce169,77 kBAdobe PDFView/Open
Protokol KAISEROVA313.pdfPrůběh obhajoby práce164,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24193

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.