Title: Využití programu Algoodoo ve výuce fyziky
Other Titles: Using Algodoo programme in teaching Physics
Authors: Jenč, Michal
Advisor: Kielbusová Zdeňka, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24201
Keywords: fyzika;algodoo;popis programu;optika;software;motivace;výuka;simulace
Keywords in different language: physics;algodoo;programme description;optics;software;motivation;teaching;simulation
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o počítačovém programu Algodoo a jeho využití ve výuce fyziky na základní škole. Pedagogicko-psychologická část se zabývá vnitřní a vnější motivací žáků k učení. Je zde nastíněno jak k motivaci může přispět právě program Algodoo. Fyzikální část obsahuje podrobný popis programu Algodoo, který lze využít jako manuál pro snadné použití programu, a k rychlé orientaci v něm. Dále je software podroben srovnání s applety, které jsou součástí projektu Phet, univerzity v Coloradu a programem Step, který je autorem považován za jediný konkurence schopný programu Algodoo. Podstatnou část práce zaujímá popis souboru simulací vytvořených v Algodoo týkajících se oboru optiky, kde je vždy stručně popsána problematika daného jevu, návod jak se simulací pracovat a základní popis k vytvoření konkrétní simulace. Nedílnou součástí práce je i ověření programu ve výuce fyziky na základní škole. Vzhledem k zaměření výhradně na obor optiky, který je programem poměrně přívětivě podporován, by nebylo jistě od věci dále se zabývat animacemi z oboru mechaniky, která je programem také velice dobře zvládnuta. Přínos této práce vidí autor ve výsledcích žáků, kteří učivo přijali mnohem přívětivěji a ze své vlastní iniciativy se problematikou zabývali i ve svém volném čase.
Abstract in different language: The diploma theses deals with a computer programme Algodoo and its usage during teaching Physics at elementary school. The pedagogical-psychological part is occupied with the pupils' intrinsic and extrinsic motivation to learning. The contribution of the Algodoo programme to the motivation is outlined. The physical section includes a detailed description of the programme Algodoo which can be utilized as a manual for a simple application of the programme and for a quick orientation in it. Further, the programme undergoes a comparison with applets which are part of the university in Colorado project Phet and with programme Step which is considered by the author to be the only competitive with programme Algodoo. a significant part of the thesis employs itself with the description of the group of simulations created in Algodoo concerning the field of optics in which the issues of a given phenomenon together with the guideline of how to work with the simulation and a fundamental description of a creation of the concrete simulation are depicted. The indivisible part of the thesis is an examination of the programme during teaching at elementary school. With respect to the focus exclusively on the field of optics, which is supported by the programme quite pleasantly, it might be useful to deal with animations from the field of mechanics, which the programme also manages in a very good way. The contribution of the thesis as seen by the author are the results of the pupils who accepted the subject matter much more amiably and they were engaged with the issues from their own initiative in their free time as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_ pra_ce - Michal Jenc.pdfPlný text práce4,05 MBAdobe PDFView/Open
Jenc hodnoceni342.pdfPosudek vedoucího práce531,83 kBAdobe PDFView/Open
Jenc opon343.pdfPosudek oponenta práce429,91 kBAdobe PDFView/Open
Jenc protokol338.pdfPrůběh obhajoby práce220,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.