Title: František Lazecký
Other Titles: František Lazecký
Authors: Kaňka, Jan
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24256
Keywords: lazecký;poezie;aluze;bible;spiritualita
Keywords in different language: lazecký;poetry;allusions;the bible;spirituality
Abstract: Cílem diplomové práce je interpretovat život Františka Lazeckého, analyzovat jeho vybrané texty a poukázat na katolickou orientaci jeho veršů. Práce se pohybuje na pomezí literatury a teologie, a to nejen proto, že zde nacházíme svět básnický, ale také svět ryze duchovní spjatý s křesťanskou tematikou. Poezie Františka Lazeckého není veřejnosti příliš známa, a tak jsem přesvědčen, že je na čase to změnit. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části se snažím objasnit život Františka Lazeckého, jeho rodinné a přátelské vztahy, studia i jeho rodnou vlast, která měla velký vliv na jeho tvorbu. Práci doprovází také dobový kontext. Ve druhé části se zabývám obdobím Lazeckého života, kdy se věnoval žurnalistice a v souvislosti s tím i redigování revue zvané Řád. V následujících kapitolách se zaměřuji na jeho korespondenci s Mojmírem Trávníčkem a poté na spolupráci při překladech Bible. V poslední části analyzuji jeho zejména poetickou tvorbu. Používám podobnou metodu nazírání jako v mé bakalářské práci - odkrývám verše Františka Lazeckého na podkladu Bible. Jeho poezie totiž dokládá mnoho biblických i literárních aluzí. Kromě toho se snažím zachytit proměnu jeho poetické tvorby a poukázat na zásadní motivické konstanty jeho sbírek.
Abstract in different language: The purpose of the diploma thesis is to interpret the life of František Lazecký, analyse his selected lyrics and point out the catholic exposure of his verses. The work oscillates between literature and theology, because not only that we find a world of poems here, but also a world of pure spirituality, which is connected with a Christian theme. The poetry of František Lazecký is not well known to the public and therefore I am convinced that it is the right time to change it. The thesis is divided into five parts. In the first part I try to clarify the life of František Lazecký, his family and friends relations, studies and his homeland that had a big influence on his writings. There is also described a historical context. In the second part I look into the period of life of Lazecký, where he attended to journalism and in connection with that I also look at his editorship of revue called Řád. In the following chapters I focus on his correspondence with Mojmír Trávníček and afterwards on his cooperation in order to translate the Bible. In the last part, I analyse his primarily poetic creation. I use a similar method of perspective like in my bachelor thesis I uncover verses of František Lazecký in the context based on the Bible, because his poetry exemplifies as many literal as biblical allusions. In addition to that I try to capture transformation of his poetic emergence and refer to the basic motives of his poetry collections.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frantisek Lazecky.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
kanka_viktora.pdfPosudek oponenta práce79,06 kBAdobe PDFView/Open
kanka_stanek.pdfPosudek vedoucího práce169,32 kBAdobe PDFView/Open
kanka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce51,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.