Title: Rozvoj mluveného projevu studentů s použitím obrázků a fotografií
Other Titles: Using images to encourage learner's speaking skills
Authors: Vachrlon, Václav
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24280
Keywords: obrázky;fotografie;vyprávění;digitální vyprávění;mluvený projev;kompetence;mezipředmětové vztahy
Keywords in different language: pictures;photos;storytelling;digital storytelling;speaking skills;competencies;cross-curricular subjects
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá metodou digitálního vyprávění jako prostředku podpory rozvoje mluveného projevu žáků. Teoretická část vysvětluje základní pojmy a popisuje různé formy digitálního vyprávění. Větší část práce popisuje výhody metody z hlediska jejího pozitivního vlivu na rozvoj dalších jazykových schopností a klíčových kompetencí. Závěr teoretické části práce je věnován využití metody přímo ve vyučování, včetně popisu potřebného technického vybavení. Cílem praktické části práce je zhodnotit efektivitu metody. Data byla získána během procesu vytváření digitálních příběhů se dvěma skupinami žáků rozdílných jazykových schopností formou dotazníků a hodnotící tabulky. Na základě výsledků výzkumu lze konstatovat, že tuto metodu lze hodnotit jako efektivní pro rozvoj mluveného projevu žáků, obzvláště v případě žáků, které lze na základě jejich průměrných výsledků popsat jako jazykově méně zdatné.
Abstract in different language: This thesis deals with the method of digital storytelling from the point of view of its role in encouraging learners´ speaking skills. The theoretical background section provides an explanation of what digital storytelling is and describes different kinds of digital stories. The larger part of the section describes the benefits of digital storytelling from the point of view of its possible influence on different language skills as well as other skills important for learners´ personal development, of course also the competencies given by the Framework Education Programme for Elementary Education. The last part of the theoretical section deals with using digital storytelling in the classroom including description of available tools for creating a digital story. The practical part of this thesis attempts to evaluate suitability and effectiveness of this method in the classroom. The data were obtained during the process of creating a digital story project with two groups of different language ability by the means of questionnaires and an assessment rubric. Based on the result of the research, it is concluded that the method presents an effective method to encourage learners´ speaking skills, especially with students usually considered as less advanced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vachrlon_DP.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Vachrlon - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce296,88 kBAdobe PDFView/Open
Vachrlon - GK - ved.pdfPosudek vedoucího práce444,13 kBAdobe PDFView/Open
Vachrlon - JP - opon.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.