Title: Podpora řečových dovedností v přípravě na jazykové zkoušky z anglického jazyka
Other Titles: Scaffolding strategies in teaching speaking skills for English language exams
Authors: Frolíková, Klára
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24282
Keywords: mluvení;řečová dovednost mluvení;mluvní aktivita;l1 (rodný jazyk);l2 (cizí jazyk; zde: angličtina);zóna proximálního vývoje (zpv);výzvy ve výuce mluvení;podpůrné strategie;vizuální podpora;předučení klíčové slovní zásoby a gramatiky;zadání cvičení;vzorový příklad;procvičení výslovnosti;motivace
Keywords in different language: speaking;speaking skill;speaking activity;l1 (mother tongue);l2 (foreign language; here english);zone of proximal develepment (zpd);challenges in teaching speaking;scaffolding strategies;visual scaffolding;pre-teaching key vocabulary and grammar;task instructions;model example;pronunciation practice;motivation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá podpůrnými strategiemi ve výuce řečové dovednosti mluvení. Teoretická část předkládá čtenáři základní informace o dovednosti mluvení a výuce mluvení. Navazuje přehled výzev, problémů a podpůrných strategií. Následuje praktická část, která zkoumá užití vybraných podpůrných strategií při výuce mluvení a shromažďuje prostřednictvím dotazníků zkušenosti studentů z mluvní aktivity bez podpůrných strategií v porovnání s mluvní aktivitou s podpůrnými strategiemi. Výsledky průzkumu jsou prezentovány formou grafů s doprovodným komentářem a ukazují, jak a komu podpůrné strategie pomáhají nejvíce. Na základě těchto výsledků je vyvozeno, že podpůrné strategie jsou pro velkou většinu studentů přínosem, a proto je učitelům doporučeno používat je, aby jejich studenti mluvili více a cítili úspěch při mluvních aktivitách ve výuce.
Abstract in different language: This graduate thesis deals with scaffolding strategies in teaching speaking. The theoretical part presents readers with essential information on speaking skills and issues in teaching speaking. These are followed by introduction of challenges and scaffolding strategies in teaching speaking. Subsequently, the practical part explores the use of selected scaffolding strategies in teaching speaking and collects students' experience from speaking activities without scaffolding compared to speaking activities with scaffolding through the means of questionnaires. The results of the research are presented in graphs with further comments and show how and whom the scaffolding tools helped most. Based on these results, it is concluded that scaffolding forms great asset to most students in class and therefore teachers are recommended to use it to make students speak more and feel successful at speaking activities in class.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klara Frolikova - Diplomova prace.pdfPlný text práce633,91 kBAdobe PDFView/Open
Frolikova - GK - ved.pdfPosudek vedoucího práce608,38 kBAdobe PDFView/Open
Frolikova - AT -opon.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
Frolikova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce282,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.