Title: Přírodovědný a vlastivědný rozbor Chodovského regionu a jeho využití na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Nature study and national history analysis of Chodov region and itr use in elementary school
Authors: Veselá, Jana
Advisor: Podroužek Ladislav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Levý Josef, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24308
Keywords: naučná stezka;informační cedule;pracovní list;chodovský region;1. stupeň základní školy
Keywords in different language: nature trail;educational trail;worksheet;chodov region;1st grade of elementary school
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá vlastivědnou a přírodovědnou charakteristikou Chodovského regionu. Získané informace jsou shrnuty a utříděny do dvanácti informačních cedulí, které tvoří naučnou stezku vhodnou pro žáky 1. stupně ZŠ s názvem Chodov a jeho okolí. Navržená naučná stezka má komplexní charakter, jednotlivá témata se vzájemně prolínají, doplňují a spojují, proto je možné využívat mezipředmětové vztahy.Součástí diplomové práce jsou pracovní listy, které je možné využít nejen na vycházkách, ale také při výuce ve škole. V podkapitolách jednotlivých zastávek jsou návrhy spousty rozmanitých aktivit a her, které slouží jako inspirace pro pedagogy ke zpestření práce na stezce.
Abstract in different language: Submitted diploma thesis focuses on historical and biological characteristic of Chodov region. Gathered information are summarized and organized into 12 informational boards, which create an educational trail for the primary school's students, called "Chodov and its surroundings." The created educational trail has a complex character, and individual topics are entwined and connected and therefore it is possible to use them in more school subjects. Included in this diploma thesis are also worksheets which can be used not only during the walks but also in the classes at school. In the sub-chapters of each individual stop are suggestions for various activities and games, which serve as an inspiration for teachers to make the lesson spent on the trail more attractive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Vesela.pdfPlný text práce17,42 MBAdobe PDFView/Open
Vesela VP0001.pdfPosudek vedoucího práce143,7 kBAdobe PDFView/Open
Vesela OP0001.pdfPosudek oponenta práce116,86 kBAdobe PDFView/Open
Vesela O0001.pdfPrůběh obhajoby práce41,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.