Title: Projektové vyučování na škole v přírodě na I. stupni NŠ - návrh konkrétního projektu
Other Titles: Project teaching in the nature school on primary school - design of project
Authors: Hrušková, Klára
Advisor: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Referee: Dubec Michal, Mgr.
Issue Date: 2016
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24310
Keywords: projektové vyučování;škola v přírodě;projektové vyučování na škole v přírodě
Keywords in different language: project teaching;school in nature;project teaching in the nature school
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o projektovém vyučování, využití této metody se konkrétně zaměřuje na školu v přírodě. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části práce se zabývám obecnou charakteristikou projektového vyučování, pohledy různých odborníků na tuto metodu, která přináší mnoho kladů, ale i záporů. Aplikace nabytých poznatků se pak objevuje v přípravě na školu v přírodě, práce hovoří krátce i o její historii či organizaci. Hlavní přínos mé činnosti spatřuji v praktické části, která obsahuje detailně rozpracovaný program školy v přírodě nesoucí název "Zlatá horečka". V programu je možné najít popis výuky, hry, činnosti a doprovodné akce tematicky spjaté s názvem školy v přírodě. Mimo jiné jsem v praktické části prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťovala, zda a do jaké míry byli žáci čtvrtých tříd spokojeni s náplní školy v přírodě, a jaké znalosti si odtud odvezli. Projekt zahrnutý v praktické části tedy může být použit pro realizaci školy v přírodě jako celek, některé části mohou být uplatněn samostatně, eventuálně může sloužit jako inspirace pro obdobné téma projektového vyučování ve škole.
Abstract in different language: This thesis concerns project teaching, use of this method deals with summer school in nature. The thesis comprises two sections. In the theory part of the thesis I consider the general characteristic of project teaching, the opinions of this method by different experts, which has many positives but also negatives. Application of achieved pieces of knowledge is then manifested in the preparation for the summer school in nature, the thesis shortly describes its history or organization. Main contribution of my thesis I see in the practical part, which includes program of the summer school in nature in detail called "The Gold Rush". In the program could be found descriptions of teaching, games, activities and concomitant actions connected with the term summer school in nature. Among other things by using a questionnaire in the practical part of my work I found if and to what extend the pupils of the fourth term were happy with the program of the summer school in nature and what knowledge it gave them. The project included in the practical part of the thesis can then be used for realization of the summer school in nature as a whole, some parts can be used on their own, eventually it can serve as an inspiration for a similar theme of the project teaching at school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Klara_Hruskova_2016.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
Hruskova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce171,13 kBAdobe PDFView/Open
Hruskova OP0001.pdfPosudek oponenta práce129,06 kBAdobe PDFView/Open
Hruskova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce32,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.