Title: Můj mikrosvět - objekt a soubor sedmi obrazů (volná technika)
Other Titles: My microworld - object and set of seven paintings (free technique)
Authors: Pelouchová, Tereza
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24318
Keywords: můj mikrosvět;spánek;spánková paralýza;akční malba;emoce
Keywords in different language: my microworld;sleep;sleep paralysis;action painting;emotions
Abstract: Cílem práce bylo vytvoření sedmi středně velkých formátů a jednoho objektu na téma Můj mikrosvět. Tímto tématem jsem chtěla zprostředkovat své pocity při mé, poněkud obtěžující poruše spánku, a to spánkové paralýze. Práce je tak zaměřena výhradně na pocity a emoce, které prožívám během spánku a bezprostředně po probuzení. Jako techniku jsem zvolila klasické temperové barvy a nástrojem malby byla malířská špachtle. Celá práce je doprovázena textovou částí, kde se zabývám vznikem, pocity a emocemi, inspiračními zdroji, vysvětlením daného problému spánkové paralýzy a v neposlední řadě popisuji postup a průběh celé tvorby.
Abstract in different language: The aim of this assignment was to create seven paintings of middle format and one object on topic My microworld. This topic I want to convey my feelings about my annoying sleep disorder, exactly sleep paralysis. This work is focused only my feelings and emotions, which I experience during sleep and immediately after awakening. I used a classic colour as a technique and as a tool of painting was a painting palette knife. Whole work is connected to the text part, where I am dealing about creation, feelings and emotions, sources of inspiration, explanation of sleep paralysis question and finally describe a proces whole creation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
PELOUCHOVA_posudek_vedouci_Polacek_2016.docPosudek vedoucího práce72 kBMicrosoft WordView/Open
PELOUCHOVA_posudek_oponent_Uhl Skrivanova_2016.docPosudek oponenta práce79 kBMicrosoft WordView/Open
Prubeh obhajoby - Pelouchova Tereza_2016.pdfPrůběh obhajoby práce435,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.