Title: Kvalita života jedince s tělesným postižením a možnosti jejího ovlivnění
Other Titles: The quality of life of individuals with disabilities and its possible influence
Authors: Pap, Pavel
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24353
Keywords: tělesné postižení;handicap;poranění páteře a míchy;pentaplegie;tetraplegie;kvadruplegie;paraplegie;spinální jednotka;rehabilitační centra;psychický stav;kvalita života;dotazník q-les-q
Keywords in different language: disability;handicap;spine and spinal cord injuries;pentaplegie;tetraplegia;quadriplegia;paraplegia;spinal unit;rehabilitation centers;mental health;quality of life;questionnaire q - les - q
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou tělesně postižených jedinců po úrazu páteře a míchy. Cílem této práce bylo zjistit, zda krátkodobá intervence v podobě týdenního kurzu zdravého životního stylu v Centru Paraple pod vedením zkušených fyzioterapeutů, bude mít pozitivní vliv na subjektivní vnímání kvality života jedinců s TP. Teoretická část rozděluje a popisuje tělesné postižení po úrazu páteře a míchy. Dále jsou v teoretické části popsány jak fyzické, tak psychické komplikace u osob po úrazu páteře a míchy. V práci je uvedena také poúrazová péče o pacienta. Další část se věnuje obecně kvalitě života a metodě, kterou jsme zjišťovali subjektivní vnímání kvality života jedinců s tělesným postižením, tedy dotazníkům Q-LES-Q. V praktické části je uvedena analýza dotazníků Q-LES-Q, které účastníci kurzu Zdravý životní styl vyplnili na začátku a následně na konci kurzu v Centru Paraple. Dále je v praktické části uvedeno vyhodnocení dotazníků a vyhodnocení vlivu krátkodobé intervence na subjektivní vnímání kvality života jedinců s TP.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with problems of physically disabled individuals after spine and spinal cord injury. The aim of this study was to determine whether short-term intervention in the form of a one-week course of healthy lifestyle in Paraplegic Center under the guidance of experienced physiotherapists, will have a positive influence on the subjective perception of the quality of life for individuals with PD. The theoretical part divides and describes physical disability after spine and spinal cord injury. Further, the theoretical part describes the physical and psychological complications at people after the spine and spinal cord injury. The thesis also includes post-traumatic patient care. Another part is focused on quality of life and the method by which we researched the subjective perception of the quality of life for individuals with disabilities, which means Q-LES-Q questionnaires. In the practical part is an analysis of the Q - LES - Q questionnaires which a participants of course of Healthy lifestyle filled at the beginning and at the end of the course in Paraplegic Center. Further, the practical part includes evaluation of the questionnaires and evaluation of influence of short-term interventions on the subjective perception of the quality of life of individuals with PD .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP PAP.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
PAP P. - OP.pdfPosudek oponenta práce199,93 kBAdobe PDFView/Open
PAP P..pdfPrůběh obhajoby práce65,47 kBAdobe PDFView/Open
PAP P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce132,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.