Title: Metodika nácviku střelby dorostu v házené a její ověření v praxi
Other Titles: Methodology of practicing shooting Juniors and its verification in practice
Authors: Tonar, Michal
Advisor: Klobouk Tomáš, PaedDr. CSc.
Referee: Červenka Petr, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24354
Keywords: házená;průpravná a herní střelecká cvičení;úspěšnost střelby
Keywords in different language: handball;training and game exercises;the success of shooting attempts
Abstract: Cílem této bakalářské práce je sestavit soubor průpravných a herních cvičení určených pro nácvik a zdokonalení střelby v házené a jejich následné ověření praxi. Jako testovaný soubor jsem si vybral dorostenecké družstvo Talentu M.A.T Plzeň. Metodika nácviku střelby obsahuje střelecká cvičení z výskoku, ze země a střelecká cvičení z jednotlivých pozic křídlo, pivot, spojka. Vše bylo ověřeno v praxi prostřednictvím odborného pozorování, kde jsem se zaměřil na úspěšnost střeleckých pokusů. Tato práce je rozdělena na dvě základní části, a to na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se zaměřil na vývoj házené jak u nás tak i ve světě. Dále jsem se zmínil o základních pravidlech házené. Kromě toho jsem se v teoretické části zaměřil také na biomechanické provedení střelby, systematiku střelby a na využitelné formy nácviku. V praktické části jsem se zaměřil na vytvoření metodiky nácviku střelby a její ověření v praxi.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to compile a set of training and game exercises designed to improve shooting in handball and their subsequent practical validation. As the test file, I worked with the Juniors team of Talent M.A.T Plzeň. Methodology of practicing shooting deals with shooting exercises from both the jump and the ground as well as shooting exercises from various positions wing, pivot, back. Everything was verified in practice through professional observation, where I focused on the success of shooting attempts. This work is divided into two basic parts, the theoretical and practical. In the theoretical part, I focused on the development of handball not only in our country but also in the world. Furthermore, I mentioned the basic rules of handball. In addition, in the theoretical part I also focused on the biomechanical shooting performing, the taxonomy of shooting and the usable forms of training. In the practical part I dealt with creating a methodology of shooting training and its verification in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Michal Tonar - Finale.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
TONAR M. - OP.pdfPosudek oponenta práce176,35 kBAdobe PDFView/Open
TONAR M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce137,14 kBAdobe PDFView/Open
TONAR M..pdfPrůběh obhajoby práce71,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.