Název: Rozvoj výbušné síly v raketových sportech s využitím netradičních pomůcek
Další názvy: Development of explosive strenght in racquet sports with usage of untraditional aids
Autoři: Prokopec, Martin
Vedoucí práce/školitel: Charvát Luboš, Mgr.
Oponent: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24384
Klíčová slova: raketové sporty;zásobník cviků;testy;netradiční pomůcky;výbušná síla;komparace;pohybový program
Klíčová slova v dalším jazyce: racquet sports;list of exercises;tests;untraditional aids;explosive strenght;comparison;movement programme
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je sestavit pohybový program pro rozvoj výbušné síly s 30 stanovenými cviky s netradičními pomůckami a ověřit, zda výrazně ovlivní rozvoj výbušné síly u závodních hráčů raketových sportů. Pohybový program probíhal v hale a byl sestaven z 16 tréninkových jednotek. Testování a měření bylo zařazeno před začátkem dvouměsíčního tréninkového programu a po jeho ukončení. Testy byly zaměřeny na výbušnou sílu dolních a horních končetin. Bylo zjištěno, že výběrový soubor dosáhnul po dvouměsíčním tréninkovém procesu lepších výsledků v testování, než před jeho započetím. Z toho vyplývá, že došlo k zlepšení výbušných sílových schopností pohybovým programem.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to build a movement programme to develope the explosive strenght of 30 determined exercises with unconventional tools and to prove, if they distinctively affect explosive strength development of the racket sports professional players. The motion programme took place in the gym and was compiled from 16 training units. Testing and measurement was situated before the two-month training program and after its conclusion. Tests were focused on the explosive power of lower and upper limbs. The result after two months of training process is the recognition, that the sample has reached better results after the proces than before its beginning. It follows that there was an improvement of the explosive strength abilities during the motion programme.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_-_Martin_Prokopec_-_Navrh_pohybove_programu_pro_rozvoj_vybusne_sily_v_raketovych_sportech_s_vyuzitim_netradicnich_pomucek_-_2016.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PROKOPEC M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce118,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PROKOPEC M. - OP.pdfPosudek oponenta práce170,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PROKOPEC M..pdfPrůběh obhajoby práce56,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24384

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.