Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValová Liudmila, Doc. CSc.
dc.contributor.authorShulga, Oksana
dc.date.accepted2016-9-2
dc.date.accessioned2017-02-21T09:48:24Z
dc.date.available2015-4-30
dc.date.available2017-02-21T09:48:24Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-6-30
dc.identifier65326
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24405
dc.description.abstractDaná bakalářská práce je zaměřená na archaismy a historismy v ruské literatuře XIX století. Má dvě kapitoly. V první kapitole práce jsou vymezeny a zkoumány základní pojmy lexikologie z lingvistického hlediska. Provedena analýza lexikální roviny, definováno slovo, jakožto její základní jednotka. Prozkoumány principy klasifikací podle různých kritérií. Terminologie dané problematiky je upřesněna v první kapitole. V druhém oddíle se nachází praktická část práci. Je zaměřená na zpracování archaismu a historismu v díle N. V. Gogola Petrohradské povídky. Na základě zpracovaného materiálu byly zjištěné významy zastaralých slov a roztříděné zvlášť do dvou slovníku. Slovníky obsahují celkem 78 jednotek, z nich 57 archaismů a 21 historismu. Slovník je určen pro vysvětlení zastaralé slovní zásoby, která v současné době nevyužívá se. Ale je pro nás podstatná v uměleckých textech pro přiblíženi epochy, ve které žil a tvořil autor.cs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlexikologiecs
dc.subjectlexikologie ruského jazykacs
dc.subjectklasifikace slovní zásobycs
dc.subjecthistorismycs
dc.subjectarchaismycs
dc.subjectslovník archaismůcs
dc.subjectslovník historismůcs
dc.subjectN. V. Gogolcs
dc.subjectPetrohradské povídkycs
dc.subjectliteratura XIX. stoletícs
dc.titleLexikální archaismy a historismy (na materiálu ruské literatury 19. století)cs
dc.title.alternativeLexical archaism and historism (on the documents on russian literature 19th century)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe given Bachelor's work is focused on archaisms and historisms in Russian literature of the XIX century. It has two chapters. In the first chapter are defined and examined basic concepts of lexicology from a linguistic point of view. An analysis of the lexical level, defined the word as its basic unit. There were explored the principles of classification by different signs. The terminology of the issue is clarified in the first chapter. In the second chapter is located the practical part of the work. It is aimed at processing archaisms and historisms in the "St. Peterburg Stories" by N. V. Gogol. On the basis of the processed material were identified meanings of obsolete words and categorized separately into two dictionaries. Dictionaries contain a total of 78 units, of which 57 archaisms and 21 of historisms. The dictionary is intended for explanation of the outdated vocabulary, which currently does not use. These words are very important for the artistic texts and help to create in the imagine of a readers the truly atmosphere of the author's epoch in which he lived and worked.en
dc.subject.translatedlexicologyen
dc.subject.translatedlexicology of russian languageen
dc.subject.translatedclassification vocabularyen
dc.subject.translatedhistorismsen
dc.subject.translatedarchaismsen
dc.subject.translateddictionary of archaismsen
dc.subject.translateddictionary of historismsen
dc.subject.translatedN. V. Gogolen
dc.subject.translatedSt. Peterburg storiesen
dc.subject.translatedliterature of XIXth centuryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shulga.bc 30-06.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Shulga - pos Val - ved.pdfPosudek vedoucího práce899,94 kBAdobe PDFView/Open
Shulga - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce176,88 kBAdobe PDFView/Open
Shulga - pos Svob - opon.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.