Title: Neuroticismus v prostředí středních škol
Other Titles: Neuroticism in the environment of secondary schools
Authors: Poborský, Karel
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Brabcová Dana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24423
Keywords: neuroticismus;adolescence;úzkost;strach;stres;autonomní nervový systém;epq-r;h.j.eysenck
Keywords in different language: neuroticism;adolescence;anxiety;fear;stress;autonomic nervous system;epq-r;h.j.eysenck
Abstract: Bakalářská práce se zabývá neuroticismem u studentů středních škol. Cílem práce bylo určit příčiny a dopady neuroticismu do procesu učení a sociálně psychologická charakteristika adolescence. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První kapitola se zabývá neuroticismem a druhá adolescencí. Praktická část je koncipovaná jako dotazníkové šetření. Cílem bylo určit míru neuroticismu u studentů středních škol a zjistit, jak tato míra ovlivňuje jednotlivé zkoumané znaky, případně jaký vliv mají některé z nich na neuroticismus. Výsledky byly graficky zpracovány, statisticky ověřeny a slovně popsány.
Abstract in different language: This thesis examines neuroticism among secondary school students. The aim of the study is to identify the causes and effects of neuroticism in the process of learning and the socio-psychological characteristics of adolescence. The work is divided into theoretical and practical sections. The theoretical part consists of two chapters. The first chapter deals with neuroticism and the second with adolescence. The practical part consists of a survey. The aim was to determine the degree of neuroticism among secondary school students and to discover its incidence affects particular factors, or alternatively what influence has some of them on neuroticism. The results were graphically processed, statistically verified, and verbally described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Poborsky.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
Poborsky - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce395,09 kBAdobe PDFView/Open
Poborsky - oponent.pdfPosudek oponenta práce635,16 kBAdobe PDFView/Open
Poborsky - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce93,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.