Title: Vliv sociálních a kulturních faktorů na stravovací zvyklosti
Other Titles: The Influence of Social and Cultural Factors on Dietary Habits
Authors: Čechová, Adéla
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Sudová Jana, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24433
Keywords: stravovací zvyklosti;rodina;média;sociální prostředí;tradice
Keywords in different language: eating habits;family;media;social background;traditions
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Vliv sociálních a kulturních faktorů na stravovací zvyklosti má dvě části, teoretickou a praktickou, a skládá se celkem ze čtyř kapitol. Teoretická část práce je zaměřena především na stravování dětí. Zabývá se obecnými poznatky o stravovacích zvyklostech a vývojovými periodami, na nichž závisí vývoj potravinového chování dětí. V této části jsou také popisovány sociální faktory, které významně ovlivňují stravovací zvyklosti dětí již od raného věku. Mezi sociální faktory patří rodina, média a sociální prostředí zahrnující mateřskou školku, školu a restaurace. V práci je dále uvedeno, jak se v dřívější době lidé na venkově stravovali, slavili svátky a dodržovali tradice. Praktická část práce je věnována dotazníkovému šetření, které zjišťovalo, zda jsou dospívající ovlivněni ve stravování sociálními a kulturními faktory, konkrétně rodinou, médii, sociálním prostředím a tradicemi.
Abstract in different language: This Bachelor's work entitled Influence of Social and Cultural Factors on Eating Habits has two parts theoretical and practical, and consists of four chapters. The theoretical part concentrates on children's eating habits. It deals with general knowledge about eating habits and development periods that are tightly connected with eating behaviour of children. Social factors influencing significantly eating habits since early childhood are also described. Family, media and social background including kindergarten, school and restaurants belong to those social factors. The work also studies former countryside eating habits, feasts and traditions. The practical part consists of questionnaire investigation that tried to find out whether eating habits of adults can be influenced by social and cultural factors, mainly by family, media, social background and traditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Cechova.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
Cechova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,15 kBAdobe PDFView/Open
Cechova - oponent.pdfPosudek oponenta práce241,55 kBAdobe PDFView/Open
Cechova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.