Title: Agresivita dětí
Other Titles: Aggressiveness of children
Authors: Tykvartová, Kateřina
Advisor: Šámalová Kateřina, Mgr.
Referee: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24436
Keywords: agrese;agresivita;násilí;děti;školní věk;teorie agrese;vývoj člověka;chování;výchova;agresoři;oběťi;šikana;hry;výzkumy;dětský diagnostický ústav;kazuistiky
Keywords in different language: aggression;aggressiveness;violence;children;school age;theories of aggression;ontogeny;behavior;education;aggressors;victims;chicane;games;researches;children's diagnostic institute;casuistries
Abstract: Ústředním tématem mé bakalářské práce je agrese a agresivita dětí. Teoretická část definuje základní pojmy agrese a agresivita, a další pojmy úzce souvisící s touto problematikou, dále se věnuje teoriím agrese, druhům agrese a také vývojem člověka. Dále se ve své práci zabývám šikanou, jejími vývojovými stadii, druhy, prevencí a jejím řešením. Praktická část mé práce je založena na výzkumu, prováděném v Dětském diagnostickém ústavu.
Abstract in different language: A core topics of my bachelor's work is explain aggression and aggressiveness of children. The theoretical part defines basic terms aggressiveness and aggression and about concepts closely associated with this issue, dedicates to the theories of aggression, to the types of aggression and to the ontogeny. Farther I deal with chicane, developmental stages, types, prevention and a solution. The practical part is based on the research which was realized in Children's diagnostic institute.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Katerina Tykvartova.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Tykvartova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce236,49 kBAdobe PDFView/Open
Tykvartova - oponent.pdfPosudek oponenta práce354,19 kBAdobe PDFView/Open
Tykvartova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce101,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.