Title: Autismus
Other Titles: Autism
Authors: Procházková, Tereza
Advisor: Šámalová Kateřina, Mgr.
Referee: Novotná Lenka, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24455
Keywords: autismus;dětský autismus;atypický autismus;aspergerův syndrom;rettův syndrom;charakteristické projevy;nespecifické variabliní rysy;příčiny autismu;pas;kazuistika
Keywords in different language: autism;infantile autism;atypical autism;asperger syndrome;rett syndrome;characteristic symptoms;nonspecific variable symptoms;causes of autism;pas;case study
Abstract: Bakalářská práce se zabývá poruchami autistického spektra u pubescentů. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. První kapitola charakterizuje problematiku autismu, jeho etiologii a historický vývoj. Druhá kapitola se věnuje autistické triádě. Konkrétně se jedná o problematiku odlišností v komunikaci, sociální interakci a představivosti. Jsou zde rozebrány i nespecifické variabilní rysy autistů. Další kapitoly uvádějí klasifikaci poruch autistického spektra a popis vývoje jedince s autismem. Praktická část zahrnuje čtyři kazuistiky pubescentních chlapců, kteří trpí dětským autismem. Výzkum probíhal ve speciální škole a kazuistiky byly zpracovány pomocí pozorování, rozhovoru a analýzy dokumentů. Tato část se snaží charakterizovat a porovnat autistické projevy a dovednosti respondentů.
Abstract in different language: The bachelor work deals with the autistic spectrum disorders in adolescence. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The first chapter describes the problem of autism, its etiology and historical development. The second chapter deals with the autistic triad, in particular the problem with communication, social interaction and imagination. It also contains analysis of nonspecific variable features of the autistic individual. The following chapters introduce the classification of the autistic spectrum disorders and a description of the development of the person with autism. The research was conducted in the special school and processing of the casuistry was based on observation, interviews and document analysis. The aim of this part was to describe and compare autism symptoms and the skills of the respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prochazkova-BP.pdfPlný text práce281,1 kBAdobe PDFView/Open
Prochazkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce234,54 kBAdobe PDFView/Open
Prochazkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce251,2 kBAdobe PDFView/Open
Prochazkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce94,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.