Název: Vliv rozdílných kultur (ČR a Irsko) na výchovu dětí v předškolním věku
Další názvy: The Impact of Different Cultures, the Czech Republic and Ireland, in raising of preschool children
Autoři: Palová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Oponent: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24460
Klíčová slova: interkulturní psychologie;česká kultura;irská kultura;sebepojetí předškolního dítěte;předškolní dítě;au-pair;česká rodina;irská rodina;česká výchova;irská výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: intercultural psychology;czech culture;irish culture;self-image of preschool children;au-pair;czech family;irish family;czech way of raising children;irish way of raising children
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje problematice kultury a jejího vlivu na sebepojetí dítěte. První část práce nabízí teoretický pohled na zkoumaný problém. Pojednává o základních pojmech a teoriích, které se týkají kultury, rodiny a výchovy. Empirická část je věnována kvalitativnímu výzkumu. Nachází se zde formulace cíle, popis zkoumaného souboru a použité metody. Důležitou část tvoří formulace výzkumných otázek a jejich ověřování.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor's thesis analyzes problems of cultural differences. How specific culture influences specific child's self-image. The first part is a theoretical analysis of the research problem. Basic concepts and theories related to the culture, family, and the way how children are raised are discussed. The empirical part is devoted to qualitative research. The objectives and investigation methods on data sample are discussed. An important part is formulation of research questions and their verification.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Marketa_Palova_2016.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce420,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce112,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palova - oponent.pdfPosudek oponenta práce350,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24460

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.