Název: Problematika dětských strachů
Další názvy: The issue of children's fears
Autoři: Rollingerová, Magda
Vedoucí práce/školitel: Novotná Lenka, PhDr.
Oponent: Šámalová Kateřina, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24461
Klíčová slova: strach;fobie;úzkost;úzkostnost;emoce;dítě;rodiče;mladší školní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: fear;phobia;anxiety;anxious;emotions;the child;parents;younger school age
Abstrakt: Práce se zabývá dětskými strachy a úzkostmi. V teoretické části je uveden význam a vývoj emocí, charakteristika strachu a úzkosti i období mladšího školního věku. Další kapitoly se věnují konkrétním strachům, problematice medií a výchovným vlivům působícím na dítě. Závěr teoretické části obsahuje poznatky z terapie dětí. Uvedeny jsou i základní přístupy, metody a následné rady rodičům, jak pracovat s úzkostným dítětem. V praktické části byl prováděn výzkum, který měl zjistit míru úzkosti u dětí mladšího školního věku. K dosažení tohoto cíle byla realizovaná kvantitativní analýza dat získaná z dotazníkového šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with children's fears and anxieties. The theoretical part is given importance and development emotion of the fear and anxiety, and the younger school age. Other chapters are dedicated to specific fears, issues of media and educational influences acting on the child. Conclusion The theoretical part contains findings from the therapy of children. Included are basic approaches, methods and subsequent advice to parents on how to work with an anxious child. In the practical part was conducted research to determine the level of anxiety in children of younger school age. To achieve this goal was realized quantitative analysis of data obtained from the survey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rollingerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rollingerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce257,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rollingerova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24461

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.