Název: Přínos rané intervence pro rodiny s dítětem se zrakovým postižením z pohledu rodičů
Další názvy: Benefits of early intervention for families of children with visual impairment from the perspective of parents
Autoři: Votípková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Káňová Šárka, Mgr. Ph.D.
Oponent: Hanzlíček Miroslav, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24471
Klíčová slova: raná intervence;zdravotní postižení;zrakové postižení;rodina;kompenzace a reedukace zraku;vývoj dítěte s postižením
Klíčová slova v dalším jazyce: early intervention;disability;visual impairment;family;compensation and reeducation of the vision;impaired child development
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématy rané intervence a zdravotního postižení, se zaměřením na postižení zraku. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem vnímají proces rané intervence rodiče dětí se zrakovým postižením. V teoretické části práce jsou vymezeny všechny základní pojmy, na které navazuje empirická část, jež popisuje výzkumné šetření. To bylo provedeno s respondenty, kteří pečují o dítě postižením zraku a mají s ranou intervencí osobní zkušenost. Výsledky výzkumného šetření vychází z provedených rozhovorů a jejich následné analýzy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with early intervention and disability topics focusing on visual impairment. The aim of this work is to find out how parents of children with visual impairment perceive the process of early intervention. All basic concepts are defined in the theoretical part of this thesis followed by the empirical part, which describes the research. The survey was conducted with respondents who take care of children with visual impairment on daily basis and who are personally experienced with early intervention. The main outcome of the research are based on face-to-face interviews and subsequent analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace votipkova.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Votipkova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce339,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Votipkova OP0001.pdfPosudek oponenta práce304,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Votipkova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce22,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24471

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.