Title: Vzdělávání metodou Montessori v mateřské škole
Other Titles: Montessori education method in preschool
Authors: Koller, Tereza
Advisor: Podpera Milan, Mgr.
Referee: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24478
Keywords: marie montessori;montessori principy;montessori mateřská škola;předškolní vzdělávání;montessori pomůcky;osnovy mateřské školy
Keywords in different language: maria montessori;montessori principles;montessori nursery school;preschool education;montessori materials;curriculum nursery school
Abstract: Bakalářská práce Vzdělávání metodou Montessori v mateřské škole se zabývá principy, kterými řídí v Montessori mateřské škole. První část je zaměřena na seznámení se s Montessori principy. Další částí je výzkum, který je orientován kvalitativně a jeho metodou je přímé, zúčastněné a polostrukturované pozorování a interview s pedagogem. Ze závěrů lze uvést, že většina Montessori principů jako je připravené prostředí, připravený učitel či věkově smíšené skupiny jsou v mateřské škole dodržovány, ovšem z výzkumu vyplynulo, že se naskytly i jisté výjimky. Je to například nesprávný způsob stanovování hranic a dávání svobody a normalizace skupiny.
Abstract in different language: Bachelor thesis Montessori education method in preschool deals with the principles that nursery school have to use. The first part is focused on explanation of Montessori principles. Research is focused qualitatively and used methods are direct, participating and half-structured observation and interview with teacher. The conclusions show that most of Montessori principles are respected like prepared environment, prepared teacher, mixed age group, but research also showed that there are some exceptions. For example wrong way of setting limits and freedom and normalization of groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BK-Tereza Koller, 2016.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Koller VP0001.pdfPosudek vedoucího práce105,41 kBAdobe PDFView/Open
Koller OP0001.pdfPosudek oponenta práce193,6 kBAdobe PDFView/Open
Koller O0001.pdfPrůběh obhajoby práce26,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.