Title: Začleňování dětí s postižením do běžných škol z pohledu učitelů MŠ v Karlovarském kraji
Other Titles: Including children with disabilities in mainstream schools from the perspective of kindergarten teachers in Carlsbad Region
Authors: Bartoňová, Alena
Advisor: Káňová Šárka, Mgr. Ph.D.
Referee: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24482
Keywords: vady;postižení;znevýhodnění;podpůrná opatření;integrace;inkluze
Keywords in different language: impairment;disabilities;handicap;support measures;integration;inclusion
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na získání informací ohledně postoje pedagogů v Karlovarském kraji k inkluzi dětí s postižením do běžných mateřských škol. Teoretické část popisuje obecné postoje společnosti a zvláště pedagogů k začleňování lidí s postižením do většinového proudu z hlediska historického a současného. Dále se snaží jasněji definovat pojmy norma, postižení,handicap a další. Na základě kvantitativního šetření provedeného ve 36 mateřských školách Karlovarského kraje pak vyvozuje závěry ohledně postoje pedagogů k tomuto tématu. I přesto, že se nejedné o vědecký výzkum v pravém slova smyslu, ale pouze o výzkumné šetření, domnívám se, že jsou získaná data dostatečně vypovídající a lze je alespoň částečně považovat za sondu do současného pedagogického vnímání této problematiky.
Abstract in different language: The bachelor work is aimed at getting information about teachers' attiude towards including children with disabilities in the main stream nursey in Carlsbad Region. The theoretical part describes common society's attiude and in particular taechers' attiude towards including people with disabilities into the main stream society from a historical and present perspective. It tries to make a clear definition of conception standard, disability, handicap and another terms. It makes out close about teachers's opinion about this topic on the basis of the quantitative research method that was made in 36 kindergartens in Carlsbad Region. Although this work isn't really research in the true meaning, but only a research investigation, I mean the obtained data are sufficiently meaningful and they can be at least partly considered as a probe into contemporaly pedagogical perceptions of the issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bp_-Ucitelstvi_ pro_MS-2016_-_Alena Bartonova.pdfPlný text práce396,36 kBAdobe PDFView/Open
Bartonova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce379,42 kBAdobe PDFView/Open
Bartonova OP0001.pdfPosudek oponenta práce276,4 kBAdobe PDFView/Open
Bartonova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce15,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.