Název: Volná hra dětí v MŠ při pobytu venku - případová studie
Další názvy: Outside free time activities for children in a nursery school - case study
Autoři: Hlaváčová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Podpera Milan, Mgr.
Oponent: Levý Josef, PhDr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24483
Klíčová slova: hra;volná hra;pobyt venku;předškolní období
Klíčová slova v dalším jazyce: game;free time activity;outdoors;preschool period
Abstrakt: Volná hra dětí v mateřské škole při pobytu venku je důležitou součástí života v předškolním období. Dnes snad již nikdo nezpochybňuje její význam. Volné neboli spontánní hry rozvíjejí všestranně osobnost malého dítěte ať již po fyzické nebo psychické stránce. Při volných hrách prožívají děti různé situace v bezpečném a neohrožujícím prostředí. Z her vzniká silný prožitek, který si mohou přenést i do dalšího života. Spojením volných her a pobytu venku se prožitek ještě umocňuje. Příroda je plná nejrůznějších a rozmanitých podnětů, které působí na dětskou osobnost a rozvíjejí jí. V tomto věku získávají děti základ pro svůj pozdější vztah k přírodě a to je velmi důležité. Pobyt venku má velký význam na zdravý vývoj každého jedince, proto je vhodné s dětmi chodit ven denně.
Abstrakt v dalším jazyce: Free time activity of children in a nursery is an important part of a child´s preschool period. There is nobody who could doubt its true meaning nowadays. Free or spontaneous games generally develop a personality of a small child both from its physical and psychological side. Children live through a various number of situations in a safe and protective environment during playing games. A strong experience can be developed from these games that children can bring to their ongoing lives. The experience can be increased by joining outdoor and free time activities. The countryside is full of various impulses which can be effective for child´s personality and its development. At this age children get basic foundation for their future relationship with nature which is very important. The time spent outdoors has its importance for healthy development for each person. Therefore, it is suitable to spend time outdoors with children every day.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
HLAVACOVA - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavacova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce101,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavacova OP0001.pdfPosudek oponenta práce79,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavacova O0001.pdfPrůběh obhajoby práce20,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24483

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.