Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrotký Jan, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorVáclavek, Michal
dc.contributor.refereeMach Petr, PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2016-5-26
dc.date.accessioned2017-02-21T09:49:44Z-
dc.date.available2015-6-4
dc.date.available2017-02-21T09:49:44Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-9
dc.identifier65320
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24499
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá didaktickými prostředky. Kromě obecných informací o této problematice se věnuje konkrétnímu použití didaktických pomůcek na Odborné škole výroby a služeb v Plzni. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce je dále rozdělena na čtyři hlavní kapitoly. První z nich popisuje vývoj didaktických prostředků v historii. Druhá kapitola se zabývá charakteristikou didaktických prostředků obecně. Třetí kapitola je nejrozsáhlejší, a je v ní uvedena klasifikace didaktických prostředků. Ty jsou rozděleny na nemateriální didaktické prostředky, mezi které patří metody a organizační formy výuky, a materiální didaktické prostředky, kde jsou popsány učební pomůcky a technické výukové prostředky. Poslední kapitola z teoretické části se věnuje Odborné škole výroby a služeb. Praktická část práce se zabývá výzkumným šetřením na Odborné škole výroby a služeb v Plzni. Prostřednictvím rozhovorů s učiteli bylo zjišťováno, jak efektivně jsou využívány didaktické pomůcky při výuce.cs
dc.format50 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdidaktické prostředkycs
dc.subjectučební pomůckycs
dc.subjecttecnické výukové prostředkycs
dc.subjectodborná školacs
dc.subjectvýuka.cs
dc.titleVyužití didaktických pomůcek na Odborné škole výroby a služeb v Plznics
dc.title.alternativeThe use of teaching aids at Vocational school of production and services in Pilsenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachalor´s thesis deals with different types of didactic resources. In addition to general information on this issue, this work is dedicated to a specific use of didactic tools at the Vocational School of production and services in Pilsen. The work is divided into two parts, the theoretical and the practical. The theoretical part is further divided into four main chapters. The first one describes the development of didactic resources in history. The second chapter deals with the characteristics of didactic resources in general. The third chapter is the largest, and in it, the classification of didactic resources is mentioned. These resources are divided into intangible didactic resources that include methods and organizational forms of teaching and material didactic resources, where technical teaching resources and learning tools are described. The last chapter of the theoretical part is devoted to Vocational School of production and services. The practical part deals with a research at the Vocational School of production and services in Pilsen. Through interviews with teachers, it was determined how effectively didactic resources are used in the classroom.en
dc.subject.translateddidactic resourcesen
dc.subject.translatedlearning toolsen
dc.subject.translatedtechnical teaching resourcesen
dc.subject.translatedvocational schoolen
dc.subject.translatedteaching.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VYUZITI DIDAk. POMUCEK NA ODBORNE SK. VYROBY A SLUZEB V PLZNI bakalarska prace - Michal Vaclavek.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
BP - Hodnoceni vedouciho_Vaclavek.pdfPosudek vedoucího práce157,86 kBAdobe PDFView/Open
Posudek Vaclavek221.pdfPosudek oponenta práce517,15 kBAdobe PDFView/Open
Vaclavek protokol274.pdfPrůběh obhajoby práce193,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.