Title: Předmatematické představy - třídění u předškolních dětí
Other Titles: Pre-mathematical notions - sorting operations of the preschool children
Authors: Paločková, Vladimíra
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24502
Keywords: předmatematické představy;třídění;předškolní;děti
Keywords in different language: pre-mathematical notions;sorting operations;preschool;children
Abstract: V bakalářské práci s názvem "Předmatematické představy třídění u předškolních dětí", se v teoretické části zabývám charakteristikami předškolního věku. V dalších kapitolách se zaměřuji na náplň předmatematických představ v "RVP PV" a procesu třídění. Součástí metodologické části jsou cíle experimentu, použité metody, podmínky experimentu, terminologie, příprava a kritéria hodnocení experimentu. V experimentální části je popsán průběh experimentu a výběr zkoumaného vzorku. Dále je zde popsán scénář experimentu a vyhodnocení jeho úspěšnosti. Experiment je prováděn prostřednictvím devíti aktivit rozvíjejících proces třídění u dětí předškolního věku.
Abstract in different language: In the theoretical part of this bachelor's degree work, I am looking into characteristics of pre-school age. In the following chapters, I focus on pre-mathematical notions in the "RVP PV" , and on the sorting operations. The methodological part includes the goals of the experiment, applied methods, requirements of the experiment, terminology, preparation and criteria of evaluation. The experimental part describes the progression of the experiment and the selection of researched specimen. Furthermore, there is a scenario of the experiment and the final evaluation of its success. The experiment is performed through nine activities developing the sorting process of the pre-school children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_PALOCKOVA.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Palockova242.pdfPosudek vedoucího práce509,21 kBAdobe PDFView/Open
29.Palockova_Posudek oponenta bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce43,04 kBAdobe PDFView/Open
Palockova protokol262.pdfPrůběh obhajoby práce230,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.