Title: LARP jako forma moderní slovesnosti
Other Titles: Larp in a perspective of literary theory and narratology
Authors: Loudová, Hana
Advisor: Bína Daniel, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Brčáková Vladimíra, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24554
Keywords: larp;naratologie;literární teorie;interaktivita;adaptace;hra
Keywords in different language: larp;narratology;literary theory;interactivity;adaptation;game
Abstract: Bakalářská práce se zabývá progresivní formou současné slovesné kultury, fenoménem rolových her, larpů. První část práce pojednává o teorii rolových her, definuje pojem larp a popisuje jeho typy a vývoj. Larp je vymezen jako interaktivní narativ, typ ergodického textu. Druhá část práce je věnována teoretickému zkoumání literárně teoretické disciplíny naratologie. Jsou vysvětleny základní pojmy a popsány kategorie strukturální naratologické analýzy se zřetelem na zkoumání larpu. Práce dále zkoumá larp jako médium schopné literární adaptace. V závěru je nastíněna možnost využití larpu ve výuce a jeho přínos pro hráče. Poslední část práce tvoří strukturální naratologická analýza tří larpů, která je praktickým ověřením získaných poznatků.
Abstract in different language: This thesis is focused on a progressive form of a contemporary narrative culture, a phenomenon of role-playing games, larps. The first part of the thesis deals with the theory of role-playing games. There is also determined the term larp, its evolution a types. Larp is defined as an interactive narrative, a kind of an ergodic text. The second part of the thesis is about narratology, the discipline of literary theory. There are explained essential terms and defined categories of a structural narrative analysis with focus on larp. The bachelor thesis also focuses on larp as a medium suitable for literal adaptations. At the end of the thesis are outlined educational use possibilities of larps and their benefits for players. The last part of the thesis contains a structural narrative analysis of three larps, which proves the importance of knowledge described in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loudova-bakalarska prace.pdfPlný text práce494,08 kBAdobe PDFView/Open
loudova_bina.pdfPosudek vedoucího práce19,69 kBAdobe PDFView/Open
loudova_brcakova.pdfPosudek oponenta práce162,32 kBAdobe PDFView/Open
loudova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce54,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.