Title: Sémantické tvoření v psaných komunikátech sportovních novinářů se zaměřením na fotbal
Other Titles: Semantic formation in a written communiqués of sport journalists to focus on soccer
Authors: Vondrášková, Lucie
Advisor: Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Referee: Chýlová Helena, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24563
Keywords: sémantické tvoření;kopaná;stylistika;publicistický styl;psaný komunikát
Keywords in different language: semantic formation;football;stylistic;journal
Abstract: Tato práce se zabývá sémantickým tvořením v psaných komunikátech sportovních novinářů se zaměřením na fotbal. V teoretické části jsou definovány termíny lexikologie a stylistika. Podrobněji je popsáno obohacování slovní zásoby, zvláště sémantické tvoření, charakteristika publicistického stylu a jazyková stránka publicistických projevů. Cílem této práce bylo přiblížit problematiku sémantického tvoření se zaměřením na fotbal. V praktické části byla provedena analýza získaného materiálu, vysvětlen význam jednotlivých přenesených pojmenování a bylo určeno, zda se jedná o metaforu, metonymii nebo synekdochu.
Abstract in different language: This thesis deals with the semantic formation in a written communiqués of sport journalists to focus on soccer. The theoretical part defines the terms of lexicology and stylistics. The enriching vocabulary is described in detail, especially semantic formation, characteristic of journalistic style and language side of journalistic expression. The aim of this work was to bring the issue of semantic formation with a focus on soccer. In the practical part, an analysis of the obtained material was made, explaining the meaning of each transmitted name and determine whether it is a metaphor, metonymy or synecdoche.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
vondraskova_suda.pdfPosudek vedoucího práce139,04 kBAdobe PDFView/Open
vondraskova_chylova.pdfPosudek oponenta práce99,64 kBAdobe PDFView/Open
vondraskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce70,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.