Title: Měkkýši přírodní rezervace Netřeb
Other Titles: Mollusc fauna of the nature reserve Netřeb
Authors: Rašková, Marie
Advisor: Mergl Michal, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24585
Keywords: měkkýši;inventarizace;přírodní rezervace;ekosytém;alinda biplicata;vitrea crystallina;zřícenina;lesní druhy
Keywords in different language: moluscs;inventory research;nature reserve;ecosystem;ruins;forest species
Abstract: Přírodní rezervace Netřeb je chráněná krajinná oblast u obce Kanice, přibližně 50 km od Plzně v západních Čechách. Cílem této práce je popsat různorodost suchozemských měkkýšů přírodní rezervace Netřeb. Výzkum probíhal od října 2013 do října 2014. Celkem jsem nalezla 1791 měkkýšů z 20 míst odběru vzorků a určila 27 druhů. Nejvíce zkoumaných míst odběru vzorků se nacházelo v blízkosti zříceniny. Většina druhů je typická pro lesní ekosystém. Nejhojnějším druhem je Alinda biplicata (1143 jedinců). Pouze s jedním nalezeným jedincem je nejvzácnější na této lokalitě Vitrea crystallina.
Abstract in different language: The Netřeb Nature Reserve is protected area near village Kanice, aproximately 50 km from Pilsen in Western Bohemia. Aim of this thesis is to describe diversity of terrestrial molluscs of the Netřeb Nature Reserve. The research proceeded from October 2013 to October 2014. Totally, I found 1791 mollusc shells from 20 sampling sites and identified 27 species. Most of sampling sites are situated close to the ruins. Majority the species are typical for forest ecosystem. Alinda biplicata (1143 individuals) is most abundant species. Vitrea crystallina with only one shell was found from this species is rarest in this locality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Marie Raskova.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
raskova v.pdfPosudek vedoucího práce640 kBAdobe PDFView/Open
raskova o.pdfPosudek oponenta práce792,13 kBAdobe PDFView/Open
Raskova p.pdfPrůběh obhajoby práce127,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24585

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.