Title: Fauna obojživelníků vybraných vodních nádrží na Nepomucku
Other Titles: Fauna of amphibians of some water ecosystems near the town of Nepomuk
Authors: Krýslová, Denisa
Advisor: Vlach Pavel, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24587
Keywords: batrachofauna;nepomuk;hyla arborea;pelophylax esculentus;bufo bufo;rana temporaria;lissotriton vulgaris;pelobates fuscus;frekvence výskytu;dominance druhů
Keywords in different language: batrachofauna;nepomuk;hyla arborea;pelophylax esculentus;bufo bufo;rana temporaria;lissotriton vulgaris;pelobates fuscus;the frequency of occurrence;dominance of species
Abstract: Výzkum na sledovaných lokalitách probíhal v letech 2013-2014 v okolí města Nepomuk. Monitorováno bylo 5 lokalit, přičemž byl na každé lokalitě nalezen alespoň 1 zástupce obojživelníků. Celkem bylo nalezeno 6 druhů obojživelníků, konkrétně se jednalo o ropuchu obecnou (Bufo bufo), která měla 100% frekvenci výskytu, dalším druhem byl skokan zelený (Pelophylax esculentus) s frekvencí výskytu 60%, skokan hnědý (Rana temporaria) měl frekvenci výskytu 40% a rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris) měli frekvenci výskytu jen 20%. Cílem práce bylo zjistit dominanci a frekvenci výskytu jednotlivých druhů na daných lokalitách. Také byl pro každou lokalitu počítán index diverzity. Z indexu diverzity bylo zjištěno, že nejlepší batrachofauna je na lokalitě 3.
Abstract in different language: The research took place on tracked sites in the years 2013-2014 around Nepomuk. There were monitored 5 sites; in each site at least 1 representative of amphibians appeared. In total, 6 species of amphibians have been found, specifically common toad (Bufo Bufo), which had 100% frequency of occurrence. There was another kind of green frog (Pelophylax esculentus) with a frequency of 60%, the brown frog (Rana temporaria) had a frequency of 40% and the European tree frog (Hyla arborea), pelobates fuscus (Pelobates fuscus) and common newt (Lissotriton vulgaris) had a frequency of only 20%. The aim of the work was to determine dominance and frequency of each species on the sites. The index of diversity was also calculated for each site. According to the index of diversity, it was found that the best in the location 3 batrachofauna.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Denisa Kryslova (P12B0535P) Bakalarska prace 2015.pdfPlný text práce6,02 MBAdobe PDFView/Open
kryslova v.pdfPosudek vedoucího práce641,48 kBAdobe PDFView/Open
kryslova o.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Kryslova p.pdfPrůběh obhajoby práce139,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.