Title: Časoprostorový vývoj české krajanské komunity v rumunském Banátu
Other Titles: Time-space development of the Czech compatriot community in the territory of Banat, Romania
Authors: Karlíková, Jana
Advisor: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24591
Keywords: geografická analýza;česká menšina;rumunský banát;budoucnost české komunity
Keywords in different language: geographic analysis;the czech minority;romanian banat;the future of czech community
Abstract: Bakalářská práce se zabývá geografickou analýzou české menšiny žijící na území Rumunska. Obsahuje teoretickou i praktickou část. V teoretické části je popsáno osidlování území, přes současný stav až po možné vyhlídky do budoucna. Metodika byla provedena rozborem sekundárních dat rešerší literatury a internetových zdrojů a především sběrem dat primárních ve zkoumané lokalitě. V práci jsou sledovány demografické a socioekonomické rysy obyvatelstva věková struktura, genderová vyváženost apod. Část výsledků byla pro lepší přehlednost interpretována formou grafů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with geograpfical analysis of the Czech minority living in Romania. The work contains theoretical and practical parts. The theoretical part includes description of the colonization area, over current state to future prospects. Methodics was performed by analysing secondary data searches literature and internet sources and especially collecting primary data in the area of interests. In the thesis are monitored demographic and socioeconomic features of population age structure, gender balance etc. The part of the results was interprated using graphs for a better clarity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Karlikova.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
Karlikova v.pdfPosudek vedoucího práce709,78 kBAdobe PDFView/Open
Karlikova o.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Karlikova p.pdfPrůběh obhajoby práce136,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.