Název: Konstrukce genderové identity u dětí ve školní družině
Další názvy: The Construction of Children's Gender Identity in the After-school childcare
Autoři: Holá, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Oponent: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24609
Klíčová slova: gender;děti;školní družina;genderová identita;genderové stereotypy
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;children;after-school childcare;gender identity;gender stereotypes
Abstrakt: Práce je kvalitativním výzkumem, který má etnografickou povahu. Cílem této práce je náhled na konstrukci genderové identity u dětí ve školní družině. Zároveň se práce věnuje tomu, jakým způsobem děti v prostředí školní družiny tzv. "dělají gender". Zkoumané v tomto prostředí jsou i vychovatelky školní družiny, činnosti, interakce a kolektivy zde vzniklé. Sběr dat proběhl prostřednictvím kombinace několika metod. Práce je rozdělena na teoretickou, metodologickou a analytickou část. Během výzkumu bylo zjištěno, že v procesu tvorby genderové identity jsou děti aktivními jedinci. Přestože oddělení školní družiny působí jako genderově vyvážené, při detailní analýze byla objevena řada faktorů, která mají charakter podporující tradiční pojetí ženského a mužského pohlaví
Abstrakt v dalším jazyce: The work is a qualitative research with etnographical character. The aim of the thesis is to look construction of children's gender identity in the after-school childcare. At the same time, the work examines how children in an after-school club "doing gender". Studied in this environment are instructors in the after-school childcare, activities, interactions and collectives produced here. The Facts were collected by combination of several methods. The work is divided into theoretical, methodological and analytical part. During my research I have discovered that children, during the process of making gender identity, are active individuals. Even though the department of the after-school childcare seems to be gender balanced, by comprehensive analysis I have discovered several factors which support the traditional concept of male and female sex.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Hola_Tereza.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola Tereza Bc_vedouci.docPosudek vedoucího práce44 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
hola Tereza Bc.-oponent.pdfPosudek oponenta práce109,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hola.JPGPrůběh obhajoby práce138,45 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24609

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.