Title: Kulturní a jazykový relativismus - komunikační problémy raného setkávání s Novým světem
Other Titles: Cultural and Linguistic Relativism - Communication Problems of the Early Modern Encounter with the New World
Authors: Benešová, Kateřina
Advisor: Černá Jana, PhDr. Ph.D.
Referee: Benda Libor, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24677
Keywords: kryštof columbus;hernán cortés;nový svět;tzveten todorov;stephen greenblatt;komunikační problémy;indiáni;komunikace;gesta;neverbální komunikace;slovo
Keywords in different language: christopher columbus;hernán cortés;the new world;tzveten todorov;stephen greenblatt;communication problems;indians;communication;gesture;nonverbal communication;word
Abstract: Předmětem práce je reflektovat komunikační problémy, které doprovázely setkání evropské civilizace s nově objevenými americkými územími. Analyzovány byly texty zaměřené na cesty Kryštofa Kolumba a Hernána Cortése. Jednotlivé komunikační problémy byly zhodnoceny prizmatem koncepcí Stephana Greeblatta, Tzvetana Todorova nebo filosofickými teoriemi (například Austinova teorie řečových aktů, Quinova teze o neurčitosti překladu). Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol: metodologické části, druhá kapitola zachycuje první komunikační problémy, které vznikaly při výpravách Kryštofa Kolumba, třetí kapitola zachycuje problémy a strategie komunikace Hernána Cortése. Cílem práce je předložit konkrétní komunikační nezdary a strategie a zhodnotit je z hlediska teoretických koncepcí. Práce je kompilací a komparací primárních historických děl a sekundární literatury.
Abstract in different language: The main topic of this Diploma thesis is to reflect communication problems related to the encounter of European civilization and freshly discovered American territories. The Thesis analyzes texts focused on Christopher Columbus and Hernán Cortés voyages. Each problem was examined through theoretical conceptions of Stephen Greenblatt, Tzvetan Todorov or through philosophical theories (Austins theory of speech acts, Quines thesis about the indeterminacy of translation for example). The Diploma Thesis is divided into three chapters: first methodologic part, second chapter which is dealing with the first communication problems occurring during the voyages of Christopher Columbus and the third chapter that captures Hernán Cortés communication strategies and associated issues. The thesis aims to point out particular communication failures and strategies and to evaluate on those with respect to the theoretical conceptions. The Diploma Thesis was conceived based on compilation and comparative method of primary historical publications and secondary literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Benesova.pdfPlný text práce808,94 kBAdobe PDFView/Open
benesova_benda.pdfPosudek oponenta práce728,37 kBAdobe PDFView/Open
benesova_cerna.pdfPosudek vedoucího práce75,98 kBAdobe PDFView/Open
Benesova Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce62,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.