Název: Analýza orchestrálních a vokálně instrumentálních skladeb Bohuslava Martinů mezi lety 1939-1945
Další názvy: Analysis of orchestral and vocal-instrumental works of Bohuslav Martinů in the years 1939-1945
Autoři: Kuželková, Anna
Vedoucí práce/školitel: Bezděk, Jiří
Oponent: Kuhn, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2476
Klíčová slova: Bohuslav Martinů;symfonie;Polní mše;Památník Lidicím
Klíčová slova v dalším jazyce: Bohuslav Martinu;symphony;Field mass;Memorial to Lidice
Abstrakt: Tato diplomová práce pojedná o významných symfonických skladbách Bohuslava Martinů, které vznikly během druhé světové války. Hlavními díly tohoto časového rozmezí jsou skladatelovy první čtyři symfonie. Kromě toho, že jsou tyto symfonie odděleny od následujících dvou koncem války, jsou si tyto kompozice příbuzné i ve své stavbě. Autorovy následující symfonie, tedy pátá a šestá, spolu tvoří druhou samostatnou skupinu. Kromě symfonií, kterým je v práci věnována zvláštní kapitola, neboť tvoří hlavní jádro vlastní práce, je v práci přiblížena skladba Památník Lidicím. Že se jedná o skladbu programní, je jasné už z jejího názvu, který odkazuje ke konkrétní válečné události. K těmto symfonickým skladbám je přidána také jedna skladba vokálně instrumentální - Polní mše. V této skladbě již není programní název tolik patrný, přesto však humanistický text ukazuje, že jde o skladbu protiválečnou. To naznačuje i rok vzniku této skladby, rok začátku války. Samostatná kapitola je věnována životu Bohuslava Martinů. Ta přináší pouze zásadní fakta ze skladatelova života, aby čtenář získal ucelenou představu o životu největší české hudební osobnosti doby druhé světové války. Podrobně je však popsán životní příběh skladatele právě během šesti válečných let, tedy v době, ve které vznikly kompozice, které tvoří jádro této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with important symphonic compositions of Bohuslav Martinů which originated during World War II. The main works of this time period are the first four symphonies of the composer. Apart from the fact that these symphonies are separated from the two following by the end of the war, they are also similar one to another in their composition. The following symphonies of Bohuslav Martinů, i.e. No. 5 and 6, form together the second separate group. Besides the symphonies, which are dealt with in a separate chapter since they form the essence of the thesis, also the composition Memorial to Lidice is described here. Its title suggests that it is a programme composition, referring to a specific war event. These symphonic works are complemented by a vocal-instrumental work ? Field Mass. In this case the programme title is not as obvious; nevertheless, the humanistic text indicates an antiwar composition. This fact is implied also by the year when this work was composed ? the year when World War II began. A separate chapter is dedicated to the life of Bohuslav Martinů. It states just essential facts from Martinů?s life, in order to provide the reader with a comprehensive overview of the life of the greatest Czech music personality of the war period. On the other hand, the life of the composer during the six war years, i.e. during the period when the works representing the essence of this thesis were composed, is described in detail.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHK) / Theses (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kuzelkova_posudek_DP_vedouci_bezdek.pdfPosudek vedoucího práce451,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kuzelkova_posudek_DP_oponent_kuhn.pdfPosudek oponenta práce618 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kuzelkova_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce104,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2476

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.