Název: Hormonální antikoncepce, její důsledky a pozitivní či negativní účinky na zdraví žen
Další názvy: Hormonal contraception, its consequences and the positive or negative effects on women's health
Autoři: Čapková, Ilona
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Oponent: Dirga Lukáš
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24817
Klíčová slova: hormonální antikoncepce;reprodukční zdraví žen;menstruace;neplodnost;interrupce;negativní efekty;pozitivní efekty;druhy antikoncepce.
Klíčová slova v dalším jazyce: hormonal contraception;women´s reproductive health;menstruation;infertility;abortion;negative effects;positive effects;types of contraception.
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce je rešerše odborné literatury v podobě přehledové stati, která se bude zabývat dopady antikoncepce na životní styl, dráhu či zdraví žen, a to v rámci medicínské sociologie. Antikoncepce je významným mezníkem v ochraně proti početí a má i mnoho dalších pozitivních stránek. Příkladem může být hormonální rovnováha či zlepšení fyzické stránky ženy. Nicméně má i mnoho stinných stránek, které se v posledních letech hojně diskutují, jako je zejména psychická nepohoda či cévní mozková příhoda a jiné. Další atribut, který hormonální antikoncepce významně ovlivňuje je životní a zejména mateřská dráha ženy. Ta svoje těhotenství díky antikoncepci může odložit na dobu neurčitou a v případě potřeby ji pak vysadit. Odborníci však varují před dlouholetým užíváním, které má následný vliv na případné chtěné otěhotnění. Mě by tak zajímalo, zda všechny tyto faktory, ať pozitivní či negativní jsou opravdu postavené na pravdě a mohou značně ovlivnit ženskou perspektivu a tak i celý jejich/náš život.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my bachelor work is a literature research in the form of a overview essay, which will deal with the effects of contraception on lifestyle, career and health of women, in the context of medical sociology. Contraception is an important terminus in the protection against pregnancy and has many other positive aspects. An example might be hormonal balance and improvement of the physical aspects of women. However, it has many drawbacks, which is in recent years widely discussed, for example the psychological discomfort or stroke and the others. Another attribute is that hormonal contraceptives significantly affect women´s lifestyle and especially the maternity. Pregnancies might be through the contraception suspended or stopped. However, experts warn before longtime use because it has an impact on future wanted pregnancy. I would wonder if all these factors, either positive or negative are really based on the truth and can greatly affect a women's perspective, as well as all of their/ our lives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Capkova.pdfPlný text práce566,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Capkova_vedouci.docxPosudek vedoucího práce25,06 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Capkova-oponent.docPosudek oponenta práce43,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Capkova.JPGPrůběh obhajoby práce202,14 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24817

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.