Název: Koncept lidského kapitálu v diskuzích o sociálních nerovnostech
Další názvy: The concept of human capital in discussions of social inequalities
Autoři: Vyskočilová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Oponent: Dirga Lukáš
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24843
Klíčová slova: lidský kapitál;investice;sociální nerovnost;pohlaví;etnicita;diskriminace;migrace
Klíčová slova v dalším jazyce: human capital;investment;social inequality;gender;ethnicity;discrimination;migration
Abstrakt: Bakalářská práce je uchopena jako přehledová studie a pojednává o integraci dosavadního využívání konceptu lidského kapitálu a poznatků z oblasti zkoumání lidského kapitálu v souvislosti se sociálními nerovnostmi. Přehledová studie vychází z publikací vydaných od roku 1980 až do roku 2016. Vybrané publikace pocházejí ze sociálně vědních databází jak z českého, tak zahraničního prostředí. Teoretická část vymezuje historický vývoj lidského kapitálu, investice do lidského kapitálu v pojetí Garyho S. Beckera, Theodora W. Schultze a vztah lidského kapitálu se sociálními nerovnostmi. Empirická část se zaměřuje na analýzu vybraných sociologicky vědních publikací pojednávajících o lidském kapitálu v souvislosti se sociálními nerovnostmi.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is grasped as an overview study and discusses the integration of the existing use of the concept of human capital and knowledge in the field of exploration of human capital in relation to social inequalities. This overview study is based on the publications issued from 1980 to 2016. Selected publications come from social science databases from both Czech and foreign surrounding. The theoretical part defines the historical development of human capital, investment in human capital in the concept of Gary S. Becker, Theodore W. Schultz and the relationship of human capital with social inequalities. The empirical part focuses on the analysis of selected sociological scientific publications dealing with human capital in relation to social inequalities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyskocilova_BP_2016_Sociologie.pdfPlný text práce745,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vyskocilova_ved.pdfPosudek vedoucího práce109,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VYSKOCILOVA_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce43,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vyskocilova.JPGPrůběh obhajoby práce128,84 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24843

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.