Title: Koncept lidského kapitálu v diskuzích o sociálních nerovnostech
Other Titles: The concept of human capital in discussions of social inequalities
Authors: Vyskočilová, Pavla
Advisor: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Referee: Dirga Lukáš
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24843
Keywords: lidský kapitál;investice;sociální nerovnost;pohlaví;etnicita;diskriminace;migrace
Keywords in different language: human capital;investment;social inequality;gender;ethnicity;discrimination;migration
Abstract: Bakalářská práce je uchopena jako přehledová studie a pojednává o integraci dosavadního využívání konceptu lidského kapitálu a poznatků z oblasti zkoumání lidského kapitálu v souvislosti se sociálními nerovnostmi. Přehledová studie vychází z publikací vydaných od roku 1980 až do roku 2016. Vybrané publikace pocházejí ze sociálně vědních databází jak z českého, tak zahraničního prostředí. Teoretická část vymezuje historický vývoj lidského kapitálu, investice do lidského kapitálu v pojetí Garyho S. Beckera, Theodora W. Schultze a vztah lidského kapitálu se sociálními nerovnostmi. Empirická část se zaměřuje na analýzu vybraných sociologicky vědních publikací pojednávajících o lidském kapitálu v souvislosti se sociálními nerovnostmi.
Abstract in different language: Bachelor thesis is grasped as an overview study and discusses the integration of the existing use of the concept of human capital and knowledge in the field of exploration of human capital in relation to social inequalities. This overview study is based on the publications issued from 1980 to 2016. Selected publications come from social science databases from both Czech and foreign surrounding. The theoretical part defines the historical development of human capital, investment in human capital in the concept of Gary S. Becker, Theodore W. Schultz and the relationship of human capital with social inequalities. The empirical part focuses on the analysis of selected sociological scientific publications dealing with human capital in relation to social inequalities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyskocilova_BP_2016_Sociologie.pdfPlný text práce745,95 kBAdobe PDFView/Open
Vyskocilova_ved.pdfPosudek vedoucího práce109,59 kBAdobe PDFView/Open
VYSKOCILOVA_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce43,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vyskocilova.JPGPrůběh obhajoby práce128,84 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.