Název: Diferenciální diagnostika bolestí ramenního kloubu ve fyzioterapii
Další názvy: Differential Diagnosis of Shoulder Joint Pain in Physiotherapy
Autoři: Jalůvka, Michal
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Lukáš
Oponent: Šedivý, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2496
Klíčová slova: ramenní kloub;syndrom bolestivého ramene;fyzioterapie;funkční testy;diferenciální diagnostika
Klíčová slova v dalším jazyce: shoulder joint;shoulder pain syndrome;Physiotherapy;functional tests;differential diagnosis
Abstrakt: Tato práce pojednává o diferenciální diagnostice traumatických a atraumatických instabilit u vzorku 11 pacientů. 5 z těchto pacientů bylo po ventrální luxaci ramenního kloubu a 6 pacientů trpělo atraumatickou instabilitou ramenního kloubu a symptomy sekundárního impingementu. Pomocí funkčních testů ramenního kloubu bylo možné tyto stavy od sebe klinicky odlišit. Práce se dále zabývá vlivem manuální centrace dle Čápové na bolest v ramenním kloubu a dále vlivem této terapie na výsledek apprehension testu na začátku a na konci rehabilitace. Centrace ramenního kloubu měla vliv na snížení senzitivity apprehension testu a jemu ekvivalentních testů, což se ukázalo být určitým indikátorem zlepšení stability kloubu. V průběhu rehabilitace došlo vlivem terapie ve skupině A i B k redukci hodnot senzorické i afektivní komponenty bolesti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis discusses the differential diagnosis of traumatic and atraumatic instabilities in a sample of 11 patients. 5 of these patients were after anterior dislocation of the shoulder joint and 6 patients had atraumatic shoulder joint instability and secondary impingement symptoms. With the shoulder joint function tests could be these conditions clinically distinguished from each other. Thesis also deals with the influence of manual centering according Capova on pain in the shoulder joint and the influence of this therapy on the outcome of apprehension test at the beginning and the end of rehabilitation. Centration of the shoulder joint had an impact on reducing apprehension test sensitivity and his equivalent tests, which turned out to be a certain indicator of improved stability of the joint. In the course of rehabilitation were due to therapy reduced values of sensory and affective components of pain in group A and B.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Michal Jaluvka.pdfPlný text práce38,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jaluvka - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,02 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Jaluvka - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce763,01 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce830,53 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2496

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.