Title: Alternativní přístupy v péči o kojence
Other Titles: Alternative approaches in the care of infants
Authors: Nováková, Kateřina
Advisor: Janoušková Kristina, PhDr.
Referee: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25022
Keywords: kontaktní rodičovství;výchova;péče o dítě;vztah mezi dítětem a rodičem;bonding
Keywords in different language: attachment parenting;education;child care;relationship between child and parent;bonding
Abstract: Bakalářská práce pojednává o kontaktním rodičovství, jako o alternativním přístupu ve výchově dětí. V teoretické části práce jsou blíže popsány kroky, které tento výchovný model charakterizují. Zmiňují se zde termíny jako bonding, kojení, společné spaní s dětmi, nošení dětí a harmonická rodina. Praktická část se zabývá výchovou ve dvou odlišných rodinách, první rodina praktikuje kontaktní rodičovství a druhá rodina dbá na klasický model výchovy. Ke sběru dat byly využity dva polostrukturované rozhovory, které byly zaznamenány a poté přepsány v plném znění.
Abstract in different language: Thesis discusses the contact parenthood, as an alternative approach in raising children. In the theoretical part are described steps that characterize this educational model. There is mention terms like bonding, breastfeeding, co-sleeping with children, carrying children and harmonious family. The practical part deals with education in two different families, the first family practice attachment parenting and other family care to the classical model of education. For data collection were used two semi-structured interviews, which were recorded and then transcribed in full.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace- Katerina Novakova.pdfPlný text práce8,06 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
NovakovaKaterina_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce456,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.