Title: Využití animoterapie u osob se zdravotním postižením
Other Titles: Animotherapy and its Use in Work with Handycapped Clients
Authors: Plundrichová, Irena
Advisor: Kroupová Lenka, Mgr.
Referee: Hajšmanová Bohumila, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25052
Keywords: animoterapie;hiporeabilitace;canisterapie;klient
Keywords in different language: animotherapy;hippotherapy;canistherapy;client
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá využitím animoterapie u osob se zdravotním postižením. Teoretická část popisuje nastínění problematiky animoterapie, její metody, formy a možné využití. Praktická část je založena na provedení a vyhodnocení kvalitativního výzkumného šetření formou polostrukturovaného rozhovoru. Pro shromáždění informací o pokrocích u klientů, znalostech a dostupnosti animoterapie byl proveden rozhovor s vybranými klienty.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with using of animotheraphy on persons with handicap. The theoretical part describes methods of animotherapy and their possible use. The practical part is based on created and evaluted qualitative research in the form of three case studies. For collecting realistic informations about progres, level of knowledge and availability of animotherapy are used interviews with selected clients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Plundrichova.pdfPlný text práce4,93 MBAdobe PDFView/Open
Plundrichova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Plundrichova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Plundrichova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce560,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.