Název: Potřeby nemocných s degenerativním onemocněním očí
Další názvy: Needs of patients with degenerative diseases of the eye
Autoři: Čvančarová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Čermáková Eva, Mgr.
Oponent: Kroupová Lenka, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25056
Klíčová slova: degenerativní onemocnění-snížení zrakových funkcí-potřeby-kvalita života
Klíčová slova v dalším jazyce: degenerative diseases- reduction of visual functions-needs-quality of life
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zjistit změnu potřeb lidí léčených pro věkem podmíněnou makulární degeneraci (VPMD). Teoretická část práce obsahuje základní informace a rozdělení degenerativních očních onemocnění a je hlavně zaměřena na VPMD. VPMD je chronické oční onemocnění, které snižuje zrakové funkce a tím výrazně snižuje kvalitu života pacientů. Mění se priority jejich potřeb a psychického ladění. Poznatky teoretické části byly čerpány z dostupných literárních a internetových zdrojů. V praktické části byla provedena kvalitativní analýza dvou specifických respondentů, u nichž byla diagnostikována VPMD. Závěr shrnuje výsledky a ukazuje na velký vliv VPMD na normální aktivity pacientů. Doporučení pro praxi jsou uvedena.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of the bachelor thesis is ti find out change in needs of people treated for age - related macular degeneration /AMD/. The theoretical part of the thesis contains basic information and distribution of degenerative eye diseases and it is primary focused on AMD. AMD is a chronic eye disease that reduces visual function and thereby greatly reduces the quality of patients life. Their preference of needs and frame of mind are changing. The findings of the theoretical part were drawn from available literature and internet sources. Qualitative analysis of two specific cases of respondents who werw diagnosed with AMD was performed in the practical part of the thesis. The conclusions summarize outcomes of the study and show a big influence of AMD on normal daily activities of the patients. Recommendations for practice are included.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace I.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cvancarova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce984,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cvancarova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cvancarova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce523,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25056

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.