Title: Možnosti hodnocení chůze dětí předškolního věku.
Other Titles: Evalution choices of preschool children´s gait.
Authors: Suchá, Veronika
Advisor: Valešová Monika, Mgr.
Referee: Firýtová Rita, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25133
Keywords: děti;předškolní věk;chůze
Keywords in different language: children;preschool child;walk
Abstract: Práce se zabývá hodnocením stylu chůze u dětí předškolního věku. V teoretické části je popsán psychomotorický vývoj dítěte, charakteristika dětí v předškolním věku, kineziologie dolních končetin a charakteristika chůze. Na teoretickou část navazuje praktické vyšetření a testování skupiny dětí z mateřské školy. U dětí jsou popsány přítomné patologie. Na základě zjištěných výsledků bylo stanoveno hodnocení a vedena diskuze, ve které byly řešeny stanovené hypotézy.
Abstract in different language: The theses deals with the evalution choices of preschool children´s gait. The theoretical part describes psychomotoric evolution of children, their preschool characteristic and kinesiology of lower limbs and walk characteristic. Practical investigation follows with testing of group of children from a kindergarten. Present pathologies are described. There is provided evalution of the results in the final part, which continues after discussion of the predetermined hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Sucha.pdfPlný text práce969,86 kBAdobe PDFView/Open
Sucha - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce129,59 kBAdobe PDFView/Open
Sucha - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce127 kBAdobe PDFView/Open
Sucha.pdfPrůběh obhajoby práce69,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.