Title: Fyzioterapeutické intervence při habituální luxaci ramenního kloubu
Other Titles: Physiotherapy intervention in habitual luxation of a shoulder joint
Authors: Štufková, Markéta
Advisor: Firýtová Rita, Mgr.
Referee: Mařík Ivo, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25137
Keywords: luxace;instabilita;hypermobilita;soběstačnost;terapie
Keywords in different language: luxation;instability;hypermobility;self-sufficiency;therapy
Abstract: Práce je zaměřena na problematiku habituálních luxací a jejich řešení. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teorie obsahuje souhrn možného vyšetření dané problematiky včetně testů hypermobility a modifikovaného testu soběstačnosti. Praktická část je věnována vyšetřením a dvěma intervencím terapie: cvičení doma, dle speciálního plánu a cvičení pod vedením terapeuta s využitím principů jednotlivých metodik. Součástí práce jsou kazuistiky čtyř pacientů obsahující: vstupní vyšetření, výstupní vyšetření, návrh krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu. Výsledky byly nakonec popsány v kapitole výsledky, následně objektivizovány v kapitole diskuse a shrnuty v kapitole závěr.
Abstract in different language: This work is deals with problems of habitual luxation and their solution. It is divided into the theoretical and practical part. Theory contains the summary of possible examination including the test of hypermobility and modified test of self-sufficiency. The practical part is devoted to the way of examination as well as the courses of therapy: exercising at home, according to the special plan and exercising led by a physiotherapist with the use of the principles of particular methods. The work comprises four patinents´casuistries which contain: entrance examination, exit examination, proposal of short-term and long-term rehabilitation plan. At last, the final results were described in the chapter of results then objectified in the chapter of discussion and after that resumed in the chapter of conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA - Fyzioterapeuticke intervence pri habitualni laxaci ramenniho kloubu.pdfPlný text práce4,91 MBAdobe PDFView/Open
Stufkova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce179,5 kBAdobe PDFView/Open
Stufkova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce147,7 kBAdobe PDFView/Open
Stufkova.pdfPrůběh obhajoby práce68,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.