Title: Možnosti ergoterapeutických postupů u dětí s dysgrafií
Other Titles: Options occupational therapy practice for children with dysgraphia
Authors: Frouzová, Vladimíra
Advisor: Šrytrová Michaela, PhDr.
Referee: Poková Petra, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25142
Keywords: specifické vývojové poruchy školních dovedností;dysgrafie;ergoterapeutické metody
Keywords in different language: special progression disorder school skills;dysgraphia;occupational therapy methods
Abstract: Bakalářská práce se zabývá možnostmi ergoterapeutických postupů u dětí s dysgrafií. V teoretické části je blíže specifikovaná porucha psaní a s ní spojené deficity, které bývají různé u každého dysgrafika. Dále jsou v této části zahrnuty ergoterapeutické postupy, které obsahují ergoterapeutické vyšetření, ergoterapeutickou intervenci a vybrané techniky ergoterapie u dysgrafie. Praktická část bakalářské práce obsahuje tři zpracované kazuistické studie, které jsou zaměřeny na využití vybraných ergoterapeutických postupů. Výsledky bylo zjištěno, že ergoterapeutickými postupy lze ovlivnit deficit jemné motoriky, který je důležitý ke psaní.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the possibilities of occupational therapy practice for children with dysgraphia. The theoretical part is closer to the specified fault type and associated deficits, which are different for each dysgrapic. Additionally, this section includes occupational therapy practices, which include examination of occupational therapy, occupational therapy intervention techniques and selected occupational therapy dysgraphia. The practical part of this thesis contains three case reports processed survey, which focused on the use of selected occupational therapy practice. With results was revealed that ergo-therpeutic procedures can affect fine motor deficit, which is important for writing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vladimira Frouzova.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Frouzova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce132,3 kBAdobe PDFView/Open
Frouzova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce137,75 kBAdobe PDFView/Open
Frouzova.pdfPrůběh obhajoby práce74,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.