Název: Vliv florbalu na vývoj pohybového aparátu mládeže
Další názvy: Influence of floorball on the development of youth movement apparatus
Autoři: Friebelová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Firýtová, Rita
Oponent: Ryba, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2521
Klíčová slova: vadné držení těla;svalové dysbalance;trénink;mladší školní věk;kompenzační cvičení
Klíčová slova v dalším jazyce: poor posture;muscle imbalance;training;younger school-age;compensation exercises
Abstrakt: K vypracování bakalářské práce jsem zvolila téma: "Vliv florbalu na vývoj pohybového aparátu mládeže". Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část nejprve seznamuje s historií florbalu, pravidly a základními činnostmi hry. Následuje kapitola popisující tréninkovou jednotku a hlavní znaky vývoje dítěte v období mladšího a staršího školního věku. Třetí kapitola se zabývá svalovými dysbalancemi a vadným držením těla. Následující kapitola seznamuje s možností prevence formou kompenzačních cvičení a v páté kapitole jsou popsány vyšetřovací metody, které byly použity pro praktickou část práce. Praktická část obsahuje cíl práce, hypotézy, metodiku výzkumu, zpracované výsledky, diskuzi a závěr. Z výsledků výzkumu je patrné, že všichni vyšetřovaní trpí vadným držením těla. Svalové dysbalance se objevují v oblasti hlavy a krku i v oblasti pánve.
Abstrakt v dalším jazyce: For the development of the bachelor work I have chosen the theme: " Influence of floorball on the development of youth movement apparatus." The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part acquainted with floorball history, rules and basic knowledge of the game. The following chapter describes the training unit and main characteristics of child development in the younger and older school age. The third chapter deals with muscle imbalance and poor posture. The next chapter acquainted with possibility of prevention by the compensation exercise and the fifth chapter describes the diagnostic methods that were used for practical work. The practical part contains aim of the bachelor work, hypothesis, research methodology, results processing, discussion and conclusion. The research shows that all investigated floorball players suffer from poor posture. Muscle imbalances occur in the head and neck region and also in the pelvis region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv florbalu na vyvoj pohyboveho aparatu mladeze.pdfPlný text práce11,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Friebelova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,01 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Friebelova - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,73 MBZIPZobrazit/otevřít
Friebelova.pdfPrůběh obhajoby práce383,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2521

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.