Title: Vertikalizace u dětí s dětskou mozkovou obrnou
Other Titles: Verticalization in Children Suffering from Cerebral Palsy
Authors: Hrdličková, Hana
Advisor: Wanka, Pavel
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2528
Keywords: dětská mozková obrna;vertikalizace
Keywords in different language: cerebral palsy;verticalization
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o problematice dětské mozkové obrny u dětí se specifickým zaměřením na vertikalizaci. V teoretické části je zahrnuta charakteristika onemocnění, jeho etiologie a možnosti prevence, jednotlivé formy dětské mozkové obrny a přidružená postižení sužující nemocné nejvíce, dále vertikalizace, diagnostika a možnosti léčby těchto dětí. Zaměřuje se i na popis rehabilitační léčby pomocí hlavních metod a konceptů a na léčbu lázeňskou. Dále následuje praktická část, kde jsou v kazuistikých šetřeních na třech pacientech provedena vhodná vstupní vyšetření, je stanoven krátkodobý rehabilitační plán a popsán možný způsob vertikalizace. Po uplynutí přibližně čtyř měsíců jsou provedena vyšetření výstupní a je stanoven dlouhodobý cíl spolu s dlouhodobým rehabilitačním plánem. Ve čtvrté kazuistice je místo krátkodobého rehabilitačního plánu a vertikalizace ve stručnosti uveden způsob lázeňské léčby, ale jinak je kazuistika totožná s ostatními. Součástí každé kazuistiky je také polostrukturovaný rozhovor s matkou dítěte a fotodokumentace.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with cerebral palsy in children with specific focus on verticalization. A theoretical part comprises the characteristics of disease, etiology and prevention options, various forms of cerebral palsy and associated disabilities afflicting patients, further verticalization, diagnostics and therapeutical options suitable for impaired children. I have focused on description of rehabilitative therapy through the main methods and concepts, and spa treatment. A practical part comprises case reports of three patients. I concentrated on appropriate entrance examination, a short-term rehabilitation plan and description of a possible way of verticalization. Four months later output examinations were performed and long-term goal with a long-term rehabilitation plan was established. The fourth case report includes spa treatment instead of a short-term rehabilitation plan and verticalization, however this case report is identical with others. Each case report comprises a semi-structured interview with the child's mother and photographs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova Hana - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce910,02 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hrdlickova Hana - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,64 MBZIPView/Open
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce832,6 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.