Název: Vertikalizace u dětí s dětskou mozkovou obrnou
Další názvy: Verticalization in Children Suffering from Cerebral Palsy
Autoři: Hrdličková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Wanka, Pavel
Oponent: Poková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2528
Klíčová slova: dětská mozková obrna;vertikalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: cerebral palsy;verticalization
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o problematice dětské mozkové obrny u dětí se specifickým zaměřením na vertikalizaci. V teoretické části je zahrnuta charakteristika onemocnění, jeho etiologie a možnosti prevence, jednotlivé formy dětské mozkové obrny a přidružená postižení sužující nemocné nejvíce, dále vertikalizace, diagnostika a možnosti léčby těchto dětí. Zaměřuje se i na popis rehabilitační léčby pomocí hlavních metod a konceptů a na léčbu lázeňskou. Dále následuje praktická část, kde jsou v kazuistikých šetřeních na třech pacientech provedena vhodná vstupní vyšetření, je stanoven krátkodobý rehabilitační plán a popsán možný způsob vertikalizace. Po uplynutí přibližně čtyř měsíců jsou provedena vyšetření výstupní a je stanoven dlouhodobý cíl spolu s dlouhodobým rehabilitačním plánem. Ve čtvrté kazuistice je místo krátkodobého rehabilitačního plánu a vertikalizace ve stručnosti uveden způsob lázeňské léčby, ale jinak je kazuistika totožná s ostatními. Součástí každé kazuistiky je také polostrukturovaný rozhovor s matkou dítěte a fotodokumentace.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with cerebral palsy in children with specific focus on verticalization. A theoretical part comprises the characteristics of disease, etiology and prevention options, various forms of cerebral palsy and associated disabilities afflicting patients, further verticalization, diagnostics and therapeutical options suitable for impaired children. I have focused on description of rehabilitative therapy through the main methods and concepts, and spa treatment. A practical part comprises case reports of three patients. I concentrated on appropriate entrance examination, a short-term rehabilitation plan and description of a possible way of verticalization. Four months later output examinations were performed and long-term goal with a long-term rehabilitation plan was established. The fourth case report includes spa treatment instead of a short-term rehabilitation plan and verticalization, however this case report is identical with others. Each case report comprises a semi-structured interview with the child's mother and photographs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrdlickova Hana - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce910,02 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hrdlickova Hana - oponentsky posudek .zipPosudek oponenta práce1,64 MBZIPZobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce832,6 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2528

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.