Název: Feldenkraisova metoda a její využití ve fyzioterapii při vertebrogenním algickém syndromu bederní páteře
Další názvy: Feldenkrais method and its application in physiotherapy under vertebrogenic algic syndrome in the lumbar spine
Autoři: Kalinová, Helena
Vedoucí práce/školitel: Valešová, Monika
Oponent: Ryba, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2531
Klíčová slova: Feldenkraisova metoda;vertebrogenní algický syndrom;pohybem k sebeuvědomění;funkční integrace;somatognozie;hybné pohybové stereotypy
Klíčová slova v dalším jazyce: Feldenkrais method;vertebral algic syndrome;movement to self-awareness;functional integration;somatognosia;driving movement patterns
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o aktuální problematice vertebrogenního algického syndromu bederní páteře týkajícího se velké části populace rozvinutých zemí a jeho eliminaci pomocí Feldenkraisovy metody - Pohybem k sebeuvědomění, která vychází z uvědomění si obrazu svého Já. V práci je analyzována možnost odstranění bolesti bederní páteře pomocí nasměrování klienta k vykonávání pro něj co nejefektivnějších variací pohybů a jejich následné zautomatizování v běžných denních činnostech. V bakalářské práci je provedena komplexní deskripce průběhu aplikování Feldenkraisovy metody u čtyř klientů včetně zhodnocení výsledků terapie, kdy bylo dokázáno snížení bolesti bederní páteře. Další výsledky plynoucí z práce jsou zlepšení somatognozie a neúčinnost Feldenkraisovy metody ? Pohybem k sebeuvědomění při úpravě chybných pohybových stereotypů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with current issues vertebrogenic algic syndrome, lumbar spine related to large populations of developed countries and its elimination using Feldenkrais method - Move to self-awareness that comes from realizing your Self awareness. This work analyzed the possibility of removing low back pain by directing the client to perform the most effective variations and their subsequent movements in the automation of routine daily activities. The thesis is based on a comprehensive description of the application of the Feldenkrais method for four clients, including the evaluation of results of therapy, which has been shown to reduce pain in the lumbar spine. Further results are derived from the work of improvement and ineffectiveness somatognosia Feldenkrais method - Move to self-awareness movement when editing erroneous stereotypes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kalinova_Helena.pdfPlný text práce911,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalinova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce999,75 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kalinova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce943,48 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce857,03 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2531

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.