Title: Měření proudového pole na modelu palivové tyče za použití laserové anemometrie (metodou PIV)
Other Titles: Measurement of the flow field on the model of fuel rod by using laser anemometry (method PIV)
Authors: Firýt, Antonín
Advisor: Lávička David, Ing. Ph.D.
Referee: Ratkovská Katarína, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25316
Keywords: laserová anemometrie (piv);distanční mřížka;palivová tyč;turbulentní proudění
Keywords in different language: particle image velocimetry (piv);spacer grid;fuel rod;turbulent flow
Abstract: V době, kdy se stále více ustupuje od elektráren na tuhá paliva, převaha energie vyrobené jadernými elektrárnami stoupá. V roce 2015 bylo téměř 20% celkově vyrobené elektrické energie ČR vyprodukováno právě v jaderných elektrárnách. Výkony elektráren se zvyšují, dostavují se nové bloky, zlepšuje se technologie zpracování paliva apod. Právě výkony elektráren ovlivňují různé faktory uvnitř elektrárny, jako např. přestupy tepla mezi palivovými tyčemi a chladicí kapalinou. Jelikož se v aktivní zóně musejí nezbytně vyskytovat distanční mřížky, které udržují palivové tyče v předepsané poloze, je důležité uvažovat o takovémto jevu a popsat jej. Bakalářská práce se zabývá tímto jevem a popisuje působení distančních mřížek v turbulentně proudící chladicí kapalině.
Abstract in different language: In times of stepping back from solid fuel power plants, the amount of energy produced by nuclear power plants is rising. In 2015 almost 20% of the energy produced in nuclear plants. The outputs of the power plants are increasing, new blocks are being constructed, technologies of the fuel handling are improving etc. The outputs of the power plants are influenced by other factors inside the power plant, e.g. temperature exchange between fuel rods and cooling fluid. Space grids are vital part of the active zone holding the fuel rods in specified position and need to be considered. This thesis is observing these effects and describes the influence of space grids in turbulent flow of the cooling fluid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Firyt_Antonin.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Firyt - hodnoceni BP.pdfPosudek vedoucího práce336,32 kBAdobe PDFView/Open
Firyt - OP BP.pdfPosudek oponenta práce454,31 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Firyt.pdfPrůběh obhajoby práce203,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.