Název: Využití pomůcek k pohybové aktivitě v mateřských školách
Další názvy: Use aids to physical activity in kindergartens
Autoři: Kuželková, Marta
Vedoucí práce/školitel: Rosenbergerová, Miroslava
Oponent: Valešová, Monika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2536
Klíčová slova: vadné držení těla;gymball;overball;respirační onemocnění;poruchy klenby nožní;mateřská škola
Klíčová slova v dalším jazyce: poor posture;gymball;overball;respiratory diseases;disorders of foot arch;kindergarten
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem Využití pomůcek k pohybové aktivitě v mateřských školách. Je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsem se zaměřila na popis pomůcek, psychomotorického vývoje, správného a vadného držení těla. Dále je zde uveden stručný popis klenby nožní a jejích poruch a také respiračních onemocnění. V praktické části jsem si stanovila hypotézy, které jsou dále řešeny samotným výzkumem. Hlavní část výzkumu tvoří čtyři kazuistiky doplněné o krátké dotazníkové šetření. V této části bakalářské práce jsou také uvedeny postupy vyšetření a cvičební jednotky, jež ukazují, jakým způsobem se dají využívat jednotlivé pomůcky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with theme Use aids to physical activity in kindergartens. It is divided into two parts, theoretical part and practical part. In theoretical parts I focused on description of equipments, psychomotor developments, good and poor posture. It is shown here short description of the foot arch and disorders of the foot arch and also respiratory diseases. In practical part I set the hypothesis, which is continue deal with research itselfs. The main part of the research are four case reports suplemented with a short survey. In this part of this thesis are also listed examination procedures and excercise unites, which show it can be used individual aids.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Marta Kuzelkova.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuzelkova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce995,73 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kuzelkova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,06 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kuzelkova.pdfPrůběh obhajoby práce395,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2536

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.