Title: Využití pomůcek k pohybové aktivitě v mateřských školách
Other Titles: Use aids to physical activity in kindergartens
Authors: Kuželková, Marta
Advisor: Rosenbergerová, Miroslava
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2536
Keywords: vadné držení těla;gymball;overball;respirační onemocnění;poruchy klenby nožní;mateřská škola
Keywords in different language: poor posture;gymball;overball;respiratory diseases;disorders of foot arch;kindergarten
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem Využití pomůcek k pohybové aktivitě v mateřských školách. Je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsem se zaměřila na popis pomůcek, psychomotorického vývoje, správného a vadného držení těla. Dále je zde uveden stručný popis klenby nožní a jejích poruch a také respiračních onemocnění. V praktické části jsem si stanovila hypotézy, které jsou dále řešeny samotným výzkumem. Hlavní část výzkumu tvoří čtyři kazuistiky doplněné o krátké dotazníkové šetření. V této části bakalářské práce jsou také uvedeny postupy vyšetření a cvičební jednotky, jež ukazují, jakým způsobem se dají využívat jednotlivé pomůcky.
Abstract in different language: This thesis deals with theme Use aids to physical activity in kindergartens. It is divided into two parts, theoretical part and practical part. In theoretical parts I focused on description of equipments, psychomotor developments, good and poor posture. It is shown here short description of the foot arch and disorders of the foot arch and also respiratory diseases. In practical part I set the hypothesis, which is continue deal with research itselfs. The main part of the research are four case reports suplemented with a short survey. In this part of this thesis are also listed examination procedures and excercise unites, which show it can be used individual aids.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Marta Kuzelkova.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Kuzelkova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce995,73 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kuzelkova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,06 MBJPEGThumbnail
View/Open
Kuzelkova.pdfPrůběh obhajoby práce395,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2536

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.