Název: Fyzioterapie u komplikovaných zlomenin bérce řešených osteosyntézou
Další názvy: Physiotherapy of complicated fractures of tibia and fibula treated with osteosynthesis
Autoři: Marešová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Stašková, Šárka
Oponent: Šedivý, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2538
Klíčová slova: fyzioterapie;osteosyntéza;zlomenina bérce
Klíčová slova v dalším jazyce: physiotherapy;osteosynthesis;fractures of tibia and fibula
Abstrakt: Bakalářská práce zpracovává téma Fyzioterapie u komplikovaných zlomenin bérce řešených osteosyntézou. První, teoretická část vychází ze zdrojů uvedených v seznamu literatury a představuje zlomeniny bérce, jejich diagnostiku, léčení osteosyntézou, komplikace a vlastní fyzioterapeutické postupy. Druhá, praktická část stanovuje hypotézy, z nichž první zkoumá ovlivnění otoku při použití manuální lymfodrenáže s výsledkem významného ovlivnění otoku až o 1,9 centimetru přes patu a nárt. Druhá hypotéza se zabývá využitím plného spektra moderních rehabilitačních metod ve vztahu k výslednému pohybu v kolenním kloubu a třetí pak k celkové době rehabilitační léčby. Z výzkumu vyplývá, že při využití plného spektra rehabilitačních metod je výsledný pohyb v kolenním kloubu téměř shodný jako u redukovaného, ale zkrátí se celková doba rehabilitační léčby o 12 návštěv. Dále je ve vlastním dlouhodobém šetření podrobně představena kazuistika pacientky s komplikovanou zlomeninou proximálního bérce. Práci doplňuje přílohová fotodokumentace a obrazový materiál.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor's thesis examines the topic of Physiotherapy of complicated fractures of tibia and fibula treated with osteosynthesis. The first, theoretical part is based on the sources listed in the bibliography and presents the following topics: fractures of the tibia and fibula, the diagnostics, treatment with osteosynthesis, complications and private physiotherapeutic methods. The second, practical part sets three hypothesis, the first of which examines the influence of swelling whist using manual lymphatic drainage with the result of significant influence of the swelling by 1,9 centimeters through the heel and nart. The second hypothesis deals with the usage of full spectrum modern rehabilitation methods in correlation to the final movement of the knee joint. Finally, the third hypothesis deals with the total time of rehabilitation treatment. Research indicates that after using the full spectrum rehabilitation methods the final movement in the knee joint is almost the same as the reduced spectrum, but the total time of rehabilitation is shortened by 12 visits. Further, following a long-term private investigation a detailed case report of a patient with complicated fractures of the proximal tibia is presented. The thesis is accompanied by attached photo documentation and visual material.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maresova - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce1,36 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Maresova - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce857,67 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Maresova.pdfPrůběh obhajoby práce397,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2538

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.