Title: Příprava učitelů na práci s interaktivními tabulemi
Other Titles: Preparing teachers to work with interactive whiteboards
Authors: Pech, Zdeněk
Advisor: Rohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25418
Keywords: interaktivita;interaktivní systém;digitální výukový materiály;kritéria;nároky na výběr;chyby;forma;obsah;hodnocení;barvy;obrázky;multimédia;pomůcka;učitel;žák
Keywords in different language: interactivity;interactive systems;digital learning materials;criteria;requirements for selection;error;form;content;assessment;colors;images;multimedia;gadget;teacher;student
Abstract: Cílem práce je provést na vybraném souboru digitálních výukových materiálů analýzu a hodnocení jejich kvality. Přitom je vhodné seznámit se s moderními nástroji pro podporu výuky z oblasti HW i SW. Zajímavostí může být především interaktivní technika, dataprojektory a programy pro tvorbu digitálních učebních materiálů. Dále je klíčové určit si vhodná kritéria, na jejichž základě hodnocení provedeme. Zároveň se zaměříme na různé typy chyb, kterých se autoři materiálů a prezentací často a opakovaně dopouštějí. Po vyhodnocení jednotlivé materiály stručně popíšeme, a to i slovně. Výsledkem bude základní přehled o způsobech a problém při tvorbě digitálních učebních materiálů.
Abstract in different language: The point of this work is aimed at the quality analysis and evaluation of selected set of digital learning materials. It is suitable to apprise with modern tools supporting teachers in the hardware and software region. An interesting feature may be particularly interactive technology, data and programs for creating digital learning materials. It is also crucial to determine the appropriate criteria on the basis of the evaluation perform. At the same time, we will focus on different types of errors, which the authors materials and presentations frequently and repeatedly commit. After evaluating various materials briefly describe, even verbally. The result will be a basic overview of methods and problems in developing digital learning materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pech_DP_FPE_KVD_priprava_ucitelu_na_praci_s_interaktivni_tabuli.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Pech hodnoceni304.pdfPosudek vedoucího práce736,36 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_Pech.pdfPosudek oponenta práce195,54 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Pech323.pdfPrůběh obhajoby práce164,78 kBAdobe PDFView/Open
Rozhodnuti o zverejneni kvalifikacni prace_Pech_KVD.docxOdůvodnění nezveřejnění VŠKP44,06 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.